Annonse
Annonse
Annons
Annonse

Liv Serine Helgesen

Viser innlegg | Se kommentarer (1505)

Forslag til Fritt Ord Prisen 2012

Publisert 8 september 2011

Har Prisen Fritt Ord noensinne gått til kritikere av den kommunale sosialtjenesten i NAV? Har i dag foreslått neste års kandidat: Jeanine Horntvedt. Støtt opp!!!! På tide med viktig og nødvendig fokus på sosialtjenesten i NAV!

Emne: KANDIDAT TIL FRITT-ORD PRISEN

Til Fritt Ord

Herved anbefales kandidat til Fritt-Ord-Prisen : Jeanine Horntvedt, som via sin blogg, og debattinnlegg i Aftenposten og Nye Meninger/Dagsavisen m.m. kjemper for å få økt fokus på sosialtjenestens overgrep mot syke og fattige i kommunale NAV, for om mulig at sosialtjenesten i NAV forbedres.

Bloggen taler for seg. 

Temaet som Horntvedt fokuserer på er særdeles viktig, fordi overgrepene fra sosialtjenesten på forsvarsløse, uskyldige, ofte syke NAV-brukere får lite oppmerksomhet i media, ettersom under fem prosent av befolkningen er innom sosialtjenesten, og fokus på dette derfor har liten interesse, og selger dårlig.

Horntvedts opplevelser er lett gjenkjennelige for andre som også har opplevd tilsvarende.

Her er noen eksempler på debattinnlegg hos Nye Meninger/Dagsavisen: 

- http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1010/subcat1010/thread180924/

-http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread176608/?next=60#post_180954

Fatter ikke at noen i det hele tatt kan stemme på Høyre eller FrP i Oslo når byrådet neglisjerer og opptrer ansvarsfraskrivende og likegyldig overfor de kronisk syke som befinner seg i den kommunale sosialtjenestens vold? Slik risikerer du å få det:

Høyre og FrP tar fra syke og fattige, heller enn å hjelpe. Glutenfri kost er å anse som medisinsk behandling. NAV har fastsatt satsen til kr. 1.833 pr. måned. Men NAV Ullern unnlater å ta hensyn til slik medisinsk behandling, når etaten for niende året holder et folketrygdmedlem nede på eksistensminimum kr. 2.840 i "livsopphold" porsjonert ut to ganger pr. måned fra folketrygdmedlemmets egen forvaltningskonto for å dekke over egen langvarige, mangelfulle og sykdomsforverrende saksbehandling og mangel på egnet kommunal bolig.

NAV Ullern disponerer folketrygdmedlemmets trygd, men setter vedkommendes helse i fare ved å unnlate utbetaling nok til å opprettholde et sunt, og forsvarlig glutenfritt kosthold, slik leger har anbefalt er nødvendig.

Det er hva man som kronisk syk kan forvente med fortsatt Høyre eller FrP byråd i Oslo!

Livsopphold utbetalt av NAV Ullern fra egne trygdemidler på såkalt forvaltningskonto utgjør kr. 2.840 x 2 pr. måned, og ligger flere tusen kroner under anbefalt livsoppholdsnorm fra SIFO.

Namsfogden praktiserte i fjor livsopphold på kr. 10.750. Altså dobbelt så stort som livsoppholdet på kr. 5.680, som Høyre og FrP tilbyr i landets dyreste by! 

Når Høyre og FrP via NAV Ullern siden desember 2010 heller unnlater å ta hensyn til medisinske utgifter for nødvendig medisinsk behandling som glutenfri kost, er det innlysende at Høyre og FrP slik bidrar til å forverret helsetilstand og setter liv i fare!

I alle andre tilfeller er det straffbart å sette liv og helse i fare. Bare ikke ved NAV Ullern, der Karin Synnøve Gulliksen er "enhetsleder"/NAV-leder? Hun og øvrige ansatte neglisjerer gjentatte ganger legeattester. 

En slik helseforverring kan sannsynligvis være irriversibel. Slik opptrer Høyre og FrP uansvarlig og ansvarsfraskrivende hvis de oppnår makt i kommunestyrer / byråd rundt om i landet. Disse politikerne setter livet og helsen din i ytterligere fare med sin likegyldighet overfor de syke, fattigste og bostedsløse.

Stem alt annet, bare ikke Høyre eller FrP! 

Velgerne ønsker politikere som reduserer forskjellene mellom fattige og rike.

Min stemme går til....

Publisert 6 september 2011

Hvordan vil politikerne like å tape ti års pensjonsgivende inntekt? ME-syke som har blitt oppbevart - udiagnostiserte - på sosialhjelpens eksistensminimum langt lengre enn sosialtjenestelovens hensikt, risikerer slikt tap av pensjonsgivende inntekt.

Politikerne har bestemt regelverket i NAV, samt at langtidsmottakere av sosialhjelp ved uføretrygding bare skal få etterbetalt uføretrygd fra søknadstidspunktet - mot tidligere, før innføringen av NAV, fra uføretidspunktet. Trygdeutgifter skal slik spares på bekostning av syke og fattige, til tross for at det er de samme politikernes likegydlighet, empati- og innsiktsløshet som har medført at disse syke har blitt oppbevart - udiagnostisert - i årevis på et eksistensminimum som er lavt, fordi hensikten ifølg sosialtjenesteloven er at det skulle være kort, midlertidig "hjelp".

Uføretidspunktet er i følge NAV Trygd det tidspunktet da arbeidsevnen ble varig nedsatt på grunn av sykdom. ME-syke har ofte vært syke i mange år før uførtidspunktet, men på grunn av legenes mangelfulle kunnskaper om ME/CFS blitt liggende - udiagnostiserte - rundt forbi i heimen. 

Advokat Edmund Asbøll, landets fremste advokat innen helserelaterte erstatningssaker, bekreftet i Oslo Tingrett høsten 2010 i forbindelse med den første pilotsaken for erstatning til ME-syke, utløst etter vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse, at selv om WHO/Verdens Helseorganisasjon allerede i 1969 godkjente den nevrologiske diagnosen ME/CFS/postviralt utmattelsessyndrom, tok det hele 26 år før ME/CFS-diagnosen første gang ble registrert i Rikstrygdeverket i 1995, og innført som godkjent diagnose i trygdeetaten i 1996 !

Det er å anta at høyesterettsadvokat Asbøll hevder sannheten om Rikstrygdeverk og trygdeetat når han prosederer i retten.

Før 1995 manglet både allmennpraktiserende leger og trygdeetaten kunnskaper om ME/CFS. SINTEF-rapport fra 2011 bekrefter imidlertid at både NAV og fastleger fremdeles mangler kunnskaper om ME/CFS. Skal ME-syke lide økonomiske tap på grunn av slik medisinsk kunnskapsløshet ?

Tap av ti års pensjonsgivende inntekt ble påklaget allerede i 2007. Etter fire år i NAV er klagen fremdeles ubehandlet.

Advokat Carolyn Midsem skriver:

"NAV klage opplyser at de ikke kan se noen dokumentasjon for om du har vært i kontakt med trygdeetat/ aetat i årene før 2001. (NAV skulle da være godt kjent med at det på 90-tallet var umulig å motta sosialhjelp uten å være innmeldt hos daværende Aetat, som arbeidssøkende pålagt innlevering av meldekort i årevis - samt deltagende i det ene forgjeves arbeidstiltaket etter det andre. Min tilføyelse.)  Spørsmålet er da om du har søkt om attføring , rehabiliteringspenger eller andre ytelser etter lov om folketrygd.(Hvordan skulle det være mulig å søke om slikt, når legene etter jevnlig behandling i årevis av de samme gjentatte symptomene likevel manglet kunnskaper om ME/CFS til å forstå at man var ME-syk? Min tilføyelse.)

Hvis du ikke har søkt om ytelser som nevnt , vil det i utgangspunkt ikke være mulig å gi tilbakevirkning, dette på grunn av fristreglene i § 22-13. Denne bestemmelsen praktiseres strengt. I trygderettens praksis er det stort sett bare ved psykose og den type mentale problem, at man får ytelser i perioder hvor det ikke er søkt ( ikke i stand til tolkes nokså bokstavelig) Jeg har forsøkt meg i andre saker med å si at manglende kunnskap om sykdommen og manglende diagnose skal tillegges vekt, men uten hell. Når det gjelder dette med ” misvisende opplysninger” er det i trygderettens praksis krav om dokumentasjon ( skriftlig)  for at det er gitt feil opplysning. (....)

Jeg skjønner absolutt ditt resonnement, men kan si med sikkerhet at det er et resonnement som ikke vil føre frem innenfor gjeldende lov.. Problemene for alle ME – syke som har mistet rettigheter på grunn av manglende kunnskap er nok heller en problemstilling som evt må finne sin løsning politisk.

Jeg kan jo selvsagt fremføre argumentet – at ingen forsto sykdommen eller at du var syk, derfor har du heller ikke kunnet hevde rettigheter som syk, uten at du kan bebreides.   Men jeg kan si med stor grad av sikkerhet at det ikke vil føre frem under gjeldende lov."

Når NAV Trygd i 2006 setter uførtidspunktet til 0195, får folketrygdmedlemmet etterbetalt uføretrygd bare fra søknadstidspunktet i 2005, hvorav kommunen tar refusjon i den uformuende langtidsmottakerens utbetalte sosialhjelp fra søknadstidspunktet- beløpende til flere hundretusen kroner. Slik forblir uformuende syke fattige!

ME=forkortelse for myalgisk enchephalopati, dvs muskelutmattelse. CFS = croniq fatigue syndrom / postviralt utmattelsessyndrom.

Tidligere avdelingsoverlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, dr. Oddbjørn Brubakk skriver om ME/CFS den 05.12.2007: "I 70 % mener man at tilstanden er utløst av en eller annen infeksjon, herpesvira som EBV og HHV-6 har vært i bildet som utløsende årsak."

EBV= EpsteinBahrVirus/munonucleose/"kyssesyken"

De medisinsk lærde strides om årsaken til ME/CFS - men det skulle ikke være årsak nok til å straffe de ME-syke ved å frarøve dem opp til ti år - eller mer - med pensjonsgivende inntekt!

Med politikere som sparer trygdeutgifter på bekostning av syke, hvis oppbevaring -udiagnostisert -på sosialhjelpens eksistensminimum skyldes mangelfulle medisinske kunnskaper innad i NAV - hos fastleger og trygdeleger - samt politikeres likegyldighet og empatiløse ansvarsfraskrivelse for syke nederst på rangstigen, har jeg besluttet at INGEN politiske partier fortjener min stemme ved dette årets kommunevalg!

Med mindre politikerne utviser ansvar med en "politisk løsning" som lar rettferdighet skje fyllest overfor de kronisk syke som urettmessig har blitt oppbevart -udiagnostisert- på sosialhjelp, og slik har tapt årevis med pensjonsgivende trygd. Amen.

Med vennlig hilsen 

Aksjon Sofasliter'n

Liv Serine Helgesen :-)

ME-syke, NAVs pariakaste!

Publisert 5 september 2011

Det tok hele 26 år før diagnosen ME første gang ble registrert i Rikstrygdeverket i 1995, og godkjent som diagnose i trygdeetaten i 1996, etter at den allerede i 1969 var blitt godkjent som nevrologisk diagnose i WHO/Verdens Helseorganisasjon!

Hvordan ville du likt å bli frarøvet ti års skattbar, pensjonsgivende inntekt? Hvordan vil politikerne, som nå vil ha vår stemme ved valget likt slikt økonomisk tap av inntekt og pensjonspoeng? 

Økonomiske tap

Slike tap rammer ME-syke, som har blitt oppbevart - udiagnostiserte - i årevis på sosialhjelpens eksistensminimum. På et livsopphold, som alltid befinner seg under halvparten av anbefalt norm fra SIFO, statens institutt for forbruksforskning - fordi hensikten er at det kun skal være av kort, midlertidig varighet. Slik har ME-syke blitt oppbevart på eksistensminimum langt lengre enn sosialtjenestelovens hensikt.

Uføretrygdet for sent

Når NAV Trygd setter uføretidspunktet ti år tilbake i tid, betyr det tap av ti års skattbar, pensjonsgivende inntekt, fordi dagens lovtekst ikke gir rom for etterbetaling av trygd ti år tilbake i tid. Det må en politisk beslutning til for at slik etterbetaling skal finne sted. Politikerne må ta grep og la rettferdighet skje fyllest for de ME-syke, som skulle vært uføretrygdet ti år tidligere!!!!

ME-syke skulle ikke bli økonomisk skadelidende, fordi de etater som nå utgjør NAV manglet kunnskaper om ME/postviralt utmattelsessyndrom i 1995, i 1996, i 2002, i 2005, i 2007, og i 2011!

Endring av etterbetaling

Politikerne har med innføringen av NAV endret regelverket for etterbetaling av trygd til å gjelde fra søknadstidspunktet, mot tidligere fra uføretidspunktet. På bekostning av uformuende, ME-syke, de som har minst!

Uføretidspunktet er å forstå med det tidspunktet da arbeidsevnen ble varig nedsatt. De fleste ME-syke har kavet med sykdom i lang tid føruføretidspunktet. Men legene har manglet kunnskaper om ME/CFS. Hvis NAV Trygd for eksempel setter uføretidspunktet til 1995, hadde Rikstrygdeverket på det tidspunktet i 1995 knapt hørt om diagnosen ME/postviralt utmattelsessyndrom!

Mangelfull kunnskap

Tilsvarende uvitenhet var å finne hos de fleste allmennpraktiserende leger, samt hos legene i Rikstrygdeverk og Trygdeetat.

Hvis legen i 2002, etter at pasienten forgjeves har befunnet seg fire år på meldekort i Aetat, nødvendig for å motta sosialhjelpens eksistensminimum så søker attføring for pasienten, og skriver diagnosen "slitenhet" , men overlater samtidig til det lokale trygdekontoret å avgjøre diagnosen, - fordi trygdekontoret, ifølge legen, ikke liker diagnoser med tretthet.... Da kan det ta enda tre år før de etatene som nå utgjør NAV, sender pasienten videre til forskjellige medisinske utredninger med tanke på å søke uføretrygd. En anmodning som allerede skulle ha skjedd i 2002! Hvis det lokale trygdekontoret hadde hatt tilstrekkelig integrert kunnskapen om ME/CFS, etter at diagnosen bare seks år tidligere ble innført som godkjent diagnose i trygdeetaten. Men i 2002 ringte det ingen bjeller hos saksbehandler ved det lokale trygdekontoret.

I 2011 viser rapport fra SINTEF at NAV og fastlegene fremdeles mangler kunnskaper om ME/postviralt utmattelsessyndrom, akkurat som i 2007, og i 2005.

Nektet refusjon

Det finnes i dag ingen medisinsk godkjent behandling av ME/postviralt utmattelsessyndrom. Helseministeren fra Ap, Anne Grethe Strøm-Erichsen nekter ME-syke refusjon på medisinske utgifter i forbindelse med bio-medisinsk behandling.

For at NAV skal godkjenne ME/postviralt utmattelsessyndrom som uførelidelse, må pasienten innom flere medisinske spesialister, også spesialist i psykiatri. Disse må være enige om diagnosen ME/CFS.

Eksistensminimum

De fleste kommunale NAV praktiserer i dag et livsopphold på kr. 5.200 pr. måned for enslige. I Oslo, landets dyreste by praktiserer Høyre-FrPbyrådet kr. 5.680 pr. måned. Mens SIFOs livsopphold ligger på rundt 10 000 kr pr. måned - for enslige. I 2010 praktiserte Namsfogden et livsopphold på kr. 10.750.- pr. måned for enslige. Hva har ikke disse ME-syke lidd og forsaket pga saksbehandlingsfeil!

Kommunal refusjon

Når ME-syke langtidsmottakere av sosialhjelp innvilges uføretrygd, tar kommunen refusjon i det kommunen har utbetalt i sosialhjelp. Refusjonskravet kan beløpe seg til flere hundre tusen kroner, mens den ME-syke forblir fattig og uformuende på grunn av tap av ti års skattbar, pensjonsgivende uførepensjon.

Kommuners krav om refusjon skulle av rettferdighetsgrunner fravikes, der saksbehandlingsfeil som nevnt ovenfor har medført at ME-syke har blitt oppbevart - udiagnostiserte- på sosialhjelpens eksistensminimum langt lengre enn sosialtjenestelovens hensikt, og slik urettmessig blitt påført økonomiske tap - og lidelser!

Pariakaste herunder forstått, som en utstøtt og uønsket person

 

Hvordan vil politikere like å bli frarøvet ti års skattbar, pensjonsgivende inntekt? Slikt tap har politikerne påført syke, oppbevart udiagnostiserte i årevis på sosialhjelpens eksistensminimum. Regelverket i NAV er bestemt av politikerne.

Etter fire år er klage på saksbehandlingsfeil som medfører tap av ti års pensjonsgivende inntekt fremdeles ubehandlet i NAV. Etter fire år er heller ikke klage på opphør av grunnstønad behandlet.

Bøygen synes å være NAV Forvaltning Oslo.
Hvis effektivitet på vedtak på om økonomisk umyndiggjøring for at Høyre-FrPbyrådet i Oslo slik skal spare/tjene penger på sosialbudsjettet- synes bemerkelsesverdig rask, sammenlignet med behandlingstiden samme instans bruker på klager.

Til tross for at NAV Forvaltning Oslo vet at folketrygdmedlemmet har vært oppbevart udiagnostisert på supplerende sosialhjelp langt lengre enn sosialtjenestelovens hensikt, bidrar altså etaten med sitt umyndiggjørende vedtak på tvangsforvaltning til å forlenge opphold på livsoppholdets eksistensminim fra åtte - nå til ni år! 

NAV Forvaltning Oslo vet at livsoppholdet for sosialhjelp i Oslo alltid har befunnet seg på under halvparten av den norm SIFO anbefaler, og som Namsfogden praktiserer. I 2010 var Namsfogdens livsopphold på kr. 10.750 pr. måned for enslige, mens Høyre-FrPbyrådet i Oslo fremdeles praktiserer livsopphold på kr. 5.680 pr. måned.

NAV forvaltning Oslo løper Høyre-FrPbyrådet ærende ved at livsopphold utbetalt fra folketrygdmedlemmets egen forvaltningskonto, porsjoneres ut i to utbetalinger pr. måned, hver på kr. 2.840, og forhindrer fri disponering av eksistensminimumet - for slik å spare Høyre-FrPbyrådet utbetaling av sosialhjelp!

NAV forvaltning Oslo bidrar slik til ni års økonomisk helvete på et eksistensminimum langt under SIFO-norm,  og langt lengre enn sosialtjenestelovens hensikt!

Hvordan er det mulig? 

Jo, fordi både den rødgrønne Regjeringen, og Høyre-FrPbyrådet er likegyldige og ignorante overfor syke og fattige nederst på rangstigen. Allminnelig menneskeverd gjelder ikke her.

"Klagen skal sendes til NAV lokal" heter det i vedtak av 21.10.10 fra NAV Forvaltning Oslo om tvangsforvaltning. Klage ble sendt innen tidsfristen i november 2010 til NAV Ullern, som oppfattes å være "NAV lokalt". Klagen er aldri kommentert, aldri besvart, aldri videresendt. Først i juli d.å. pga etterlysning fra kronisk syk folketrygdmedlem svarer NAV Ullern at klagen må sendes til "rette instans".... Hva er det?

Årsaken til tap av ti års pensjonsgivende inntekt/pensjon er at politikerne i forbindelse med innføringen av NAV endret regelverket for etterbetaling av uføretrygd til å gjelde fra søknadstidspunktet - mot tidliger fra uføretidspunktet. For å spare trygdeutgifter på bekostning av de som har minst - som aldri skulle ha vært fattige, som aldri skulle vært oppbevart på sosialhjelpens eksistensminimum, men vært uføretrygdet ti år tidligere!

Nå forventer de samme politikerne at vi stemmer ved kommunevalget....

Til kamp mot nettmobberne!!!!

Publisert 22 august 2011

- Selv om vi ikke kan koble digital mobbing til uhyrlighetene som ble begått, må vi være klar over at det hatske, sjikanerende klimaet som finnes blant en del voksne på nett, kan ha smitteeffekt til hvordan barn og unge oppfører seg der.

Ovennevnte uttalelse kommer fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV), gjengitt i Sunnmørsmposten i dag - der hun viser til "uhyrlighetene" 22/7.

Jeg er selvsagt hjertens enig med kunnskapsministeren!

Selv på nyemeninger.no kan det vises til voksnes mobbing av meddebattanter. Nye Meninger kan altså være et sted der barn og unge lærer å nettmobbing. 

Utdanningsmyndighetene lanserer nå en nasjonal kampanje for å bevisstgjøre unge OG voksne om hvor skadelig denne type mobbing kan være. Det vises blant annet til massemobbing av en jente på ti år. Til tross for at foreldrene la ned bloggen, fortsatte hetsen av piken. - "Det er mulig at mange ikke tenkte på seg selv som mobbere når de videresendte en video eller et bilde, eller trykket på "liker" på innleggene på Facebook, men de bidro til en hetskampanje jeg aldri har sett maken til, sier kari Laumann i Teknologiforbundet til NTB.

Fakta: 

- Mer enn 45 000 barn i Norge utsettes for mobbing og trusler på nett.

- Mer enn 30 000 barn har blitt mobbet eller truet via mobiltelefonen

- Bare 26 prosent har fortalt det videre til en voksen.

- 70 000 barn har opplevd uønskede seksuelle kommentarer på Internett.

- Seks prosent ha rmottatt en truende eller skremmende melding på mobilen i løpet av det siste året.

Kilde iflg. Sunnmørsposten: Senter for atderdsforskning og medietilsynet ((c) NTB)

Kunnskapsminister Halvorsen går til kamp mot hatske og diskriminerende nettinnlegg fra voksen i kjølevannet av 22/7-terroren - og oppfordrer folk til å ta til motmæle mot slike stemmer.

To tredjedeler av landets kommuner har så langt signert et manifest mot mobbing med fokus på på digital mobbing, der kommunene forplikter seg til å sette seg inn i en rekke lokale tiltak. Igangsatt av Kunnskapsdepartementet, som siden nyttår har oppfordret landets kommuner til slik aktiv deltakelse i forebygging av digital mobbing.

Dømt til fengsel for herpessmitte!

Publisert 19 august 2011

- Han sa at han visste at når jeg hadde fått herpes, da ville ingen andre ha meg, forklarte ekskjæresten i retten. Dommeren mente mannen med viten og vilje hadde smittet kjæresten. Slik kan det altså også gjøres om man vil ha kjæresten for seg selv!

The Herpes Viruses Association er opprørte over straffen på 14 måneders fengsel, og sammenligner mannens handlinger med barn som smitter venner med vannkopper, ifølge Dagbladet i dag.

- Det er en triviell infeksjon med samme medisinske implikasjon som munnsår, heter det.

Herpesviruset forblir alltid i kroppen. Men mange vet ikke at de er smittet, hvis ikke herpessmitten utløser infeksjon. Førstegangsinfeksjon kan være kraftig, influensalignende, ofte med feber og andre influensalignende symptomer, som nervesmerter, og utbredelse av smertefulle herpessår på kjønnsorganer, for kvinner også inne i skjede og livmor. Å late vannet kan være særdeles smertefullt, og er beskrevet som å bli skjært med barberblader.

Etterpå får enkelte gjentatte smertefulle herpesutbrudd med kløende og sviende blemmer på kjønnsorganet, eller på bakenden, uten å være klar over at sårene der skyldes herpes. Herpes følger nervebanene. Gjentatte herpesutbrudd reduserer allmenntilstanden og imunforsvaret, i verste fall kan infeksjonen gå til hjernen, og utløse blant annet ME= myalgisk enchephalopati / CFS = postviralt utmattelsessyndrom med påfølgende akutt eller gradvis invalidisering.

Enkelte leger hevder at herpesviruset "brenner ut". En påstand som synes å være misforstått og feil. De som har gjentatte herpesutbrudd med smertefulle herpesblemmer og andre herpes-nervesmerter, plages ofte livet ut. Seksuelt samliv blir umulig ved utbrudd, og kan i verste fall være sabotert for resten av livet, akkurat slik ovennevnte fengselsdømte smittebærer antydet overfor sin kjæreste at han visste ingen andre da ville ha henne.

Nylig ble en nordmann stevnet for erstatning etter å ha smittet en tidligere venninne til en venninne av hans søster med herpes genitalis, som utløste ME/CFS=postviralt utmattelsessyndrom.  Han presset seg til samleie en søndagsettermiddag, etter å ha blitt invitert på middag da han var på mellomreise etter å ha spandert på kvinnen "gratis" opphold på høyfjellshotell. 

I rettssaken mistenkte kvinnen at smittebærer hadde presset seg til samleie, nettopp for å unngå et såkalt "forspill", som da sannsynligvis hadde avslørt at han hadde sår på penis. 

Da herpessmitten med påfølgende førstegangsinfeksjon var konstatert hos gynekolog etter noen uker, og kvinnen rasende og opprørt konfronterte smittebærer med herpessmitten, da innrømmet smittebærer at han hadde hatt "noen røde prikker" på penis da han presset seg til sex.

Gynekologen var forutseende og noterte smittebærers kjennetegn i kvinnens pasientjournal etter at herpessmitten var konstantert. Dette ble fremlagt som bevis i domstolene ved erstatningssaken.

Ifølge infeksjonsspesialist ved infeksjonsavdelingen ved Oslo sykehus Ullevål (2007) er det antatt at hos ca. 70 prosent av de som utvikler ME/postviralt utmattelsessyndrom skyldes utvikling etter infeksjon fra en av syv herpesvira som går på menneskekroppen. Herav mest vanlig er "kyssesyken" dvs munonucleose/Epstein Bahr-virus, og munnherpes /Herpes 1/Herpes simplex1, og kjønnsherps / herpes genitalis/herpes simplex 2, samt human herpes virus 6. 

Foreløbig er det lite forsket på infeksjonsskader eller senskader fra Herpes genitalis smitte.

Mødre som er bærere av herpesvirus må føde med keisersnitt for at barnet ikke skal bli smittet fra herpesblemmer i skjede/livmor, da det kan føre til blindhet. Hygiene er viktig ved herpesblemmer, fordi væsken inne i blemmene kan overføres til andre steder på kroppen hvor det da oppstår herpessår.

Nylig ble en sak avsluttet i Høyesteretts Ankeutvalg etter fire år i det norske rettssystemet. Kvinnen krevde erstatning for herpessmitte som hadde utløst ME/postviralt utmattelsessyndrom som førte til 100 prosent uførhet. Både Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett mente det sannsynliggjort at smittebærer hadde smittet kvinnen med herpes genitalis, men mente saken var foreldet. Da det er tre års foreldelse på smitte av kjønnssykdom. Som var det likestilt med økonomiske misligheter. 

Nå krever den smittebærende mangemillionær og rentenist at Namsfogden tar utlegg i kvinnens trygd for å inndekke de 50 tusen kronene han hadde i saksomkostninger, nå steget til 60 tusen etter honorar krevd av han advokat.

Faren ved kommunale boliger!

Publisert 13 august 2011

Mødre til barn som har deltatt i opprørene i England, må nå flytte ut av sine kommunale leiligheter som hevn. Mens Høyre-FrPbyrådet i Oslo siden 1997 har nedprioritert kommunale boliger, er samarbeidet med Hafslund, kommunal strømleverandør, tett.

Nylig tikket det inn 1, 5 år gamle strømregninger på 8-9 tusen kroner fra den kommunale strømleverandøren Hafslunds inkassobyrå Kredinor til bostedsløs, som måtte bo midlertidig på gulvet uten seng i noen vintermåneder i en uegnet kommunal bolig, som NAV Ullern etterpå anså skulle erstatte hospits. Boligbygg KF, kommunens utleiehai, bruker alltid Hafslund som strømleverandør ved sine kommunale leiligheter i Oslo. Men det er selvsagt opp til enhver strømabonnent å bytte strømleverandør.

Strømregningene hadde i samarbeidet mellom Hafslund/Kredinor og NAV Ullern blitt oppbevart i 1,5 år uten et eneste pip til bostedsløs, som antok strømregningen var betalt i likhet med husleien. For NAV Ullern tross alt langt rimeligere enn hospits. Faktisk sparte Oslo kommune Ullern slik ca 120 000 kroner ved at syk, bostedsløs led seg gjennom sykdomsforverrende måneder på gulvet. Men pytt, pytt, hva spiller vel en syk, bostedsløs for noen rolle i Høyre-FrPbyrådets store budsjettsammenheng?

Høyre-FrPbyrådet tar nå penger med tvang fra forvaltningskontoen til den bostedsløse, for å dekke inn disse gamle strømregningene. Slik at Høyre-FrPbyrådet sparer sosialhjelpsbudsjettet ved å ta fra bostedsløs, som allerede har lidd i flere år på grunn av Oslo kommunes langvarige mangel av egnet kommunal bolig. Høyre-FrPbyrådet har som kjent solgt unna kommunale boliger, uten å investere overskuddet fra fellesskapets eiendommer i nye kommunale boliger.

Hafslund hevder Kredinor har hatt "vansker" med å finne den bostedsløse, som har hatt samme postadresse i alle år, og oppbevaringsavtale med posten. Det er selvsagt tøv og bortforklaring fra Hafslund. Betalingskravet kom da merkelig nok frem til den bostedsløs nå!

Slik bruker Høyre-FrP økonomisk umyndiggjøring til å ta penger fra nettopp de samme syke, bostedsløse, som allerede i flere år har ligger nede og blitt frarøvet livskvalitet med sykdomsforverringer og tilleggssykdommer etter Oslo kommunes langvarige herjinger på grunn av mangelen på egnet kommunale boliger.

En av farene ved kommunale boliger er nettopp det som nå viser seg i England, der myndighetene "straffer" foreldre av barn som har deltatt i opptøyene med tvangsfraflytting fra sine kommunale hjem. Samarbeidet mellom politiske myndigheter og offentlig drevne eiendomsselskaper og offentlige strømleverandører kan misbrukes også her til lands og i Oslo på akkurat samme måte som i England.

Taperne er de samme taperne som nå!

 

Det fokuseres mye på demokrati og menneskeverd. Uverdig da at NAV Klageinstans Nord tilsynelatende løper Høyre og FrPs ærender ved å ta pengene fra syke, bostedsløse og fattige i kommunale NAV Oslo, i stedet for å hjelpe folketrygdmedlemmer.

De som fratas disposisjonsretten til egne trygdemidler via såkalt offentlig forvaltning, frarøves klageretten på hvordan kommunens sosialtjeneste i NAV forvalter trygdemidlene. Fullstendig uforenelig med det norske demokratiets rettssikkerhetsprinsipper!

NAV Klageinstans Nord opptrer som medløper for Høyre-FrPbyrådet, som tjener penger på sosialbudsjettet ved å ta fra kronisk syke, bostedsløse og fattige på lave trygdesatser, heller enn å hjelpe ved å belaste kommunens sosialbudsjett.

Den 11.08.10 utgår "anmodning" om vedtak etter Lov om folketrygd § 22-6, siste ledd fra NAV Ullern til NAV Klageinstans Nord. "Siste ledd" er ensbetydende med at Oslo kommune ved Høyre -FrPbyrådet mener at folketrygdmedlemmet ikke har brukt trygdemidlene sine "til beste" for seg (ergo ikke "til beste" for Høyre-FrPbyrådet i Oslo !) - og at NAV Ullern mener folketrygdmedlemmet er "en belastning" - en byrde - for sosialtjenesten ved NAV Ullern.

Noen uker senere mottar folketrygdmedlemmet brev fra NAV Klageinstans Nord om at "anmodningen" er videresendt til NAV Forvaltning Oslo.

På spørsmål til saksbehandler ved sosialtjenesten i NAV Ullern om hvorfor hun ikke sendte "anmodningen" sin direkte til NAV Forvaltning Oslo i stedet for til NAV Klageinstans Nord, er svaret at hun hadde ikke visste at det skulle innom NAV Forvaltning Oslo....

I "vedtak vedrørende tvungen forvaltning" av 21.10.10 fra NAV Forvaltning Oslo (og ikke NAV Klageinstans Nord !) står følgende å lese: "Du kan klage på dette vedtaket. Klagefrist er 6 uker fra du mottok dette brev. Klagen skal sendes til NAV lokal."

HVA menes med "NAV lokal"?

Betyr det sosialtjenesten ved NAV Ullern? 

Eller betyr det NAV Forvaltning Oslo?

Kanskje NAV Ullern Forvaltning?

Klage på vedtaket ble sendt den 23.11.10.- i post og på mail - til NAV Ullern ved bydelsdirektøren og NAVlederen. Klagen er fremdeles ubesvart! INGEN VED NAV ULLERN VET HVOR DEN ER!

Det er heller ikke mottatt noen som helst tilbakemelding fra NAV Ullern om hvorvidt klagen er sendt videre til eventuelt "rett" instans.

Derimot, mer enn et halvår etter at vedtaket er igangsatt,  besvares purring fra Fylkesmannen i Oslo og AKershus med følgende av 21.07.11 fra førstekonsulenten ved NAV Ullern  :

"Før det forelå noe vedtak å påklage, ble brev vedrørende klage på vedtak etter Lov om folketrygd § 22-6, siste ledd, sendt både fra klagers advokat og klager selv, direkte til NAV Klageinstans Nord.

Da saken ennå var til behandling og vedtak ikke forelå ble klageskrivene videresendt fra NAV Klageinstans Nord til NAV Forvaltning Oslo. NAV Forvaltning Oslo har besvart henvendelsen i brev av 21.10.10 til klagers advokat.

I flg opplysninger fra NAV er deres rutine at brev som gjelder klage på vedtak i saker som er til behandling og der vedtak som påklages ikke foreligger, anses som kommentarer i sak som blir lagt til grunn i vurderingen. Klagepunktene blir da vurder og kommentert i saksfremstillingen. Saksfremstillingen er en innstilling til vedtak og er et saksdokument som legges i sak for å vise grunnlaget for vurderingen. Saksfremstillingen blir ikke sendt ut sammen med vedtak, heller ikke til sosialtjenesten.

NAV legger til grunn at klagers advokat er kjent med at kopier av saksdokumenter som viser grunnlaget for vurderingen kan oversendes ved skriftlig forespørsel fra advokat til riktig instans. I hht opplysninger fra NAV er det pr. dato ikke mottatt slik henvendelse fra advokat.

Når det gjelder klageskriv og henvendelser vedrørende måten inntektene forvaltes på, er klager gjentatte ganger både skriftlig og muntlig gjort oppmerksom på at det ikke er klageadgang på dette." 

HVA menes med "riktig instans" ?

I vedtaket av 21.10.10 fra NAV Oslo Forvaltning (ikke fra NAV Klageinstans Nord!) står som angitt ovenfor at "klage på vedtaket skal sendes til "NAV lokalt". Ikke annet er forklart i vedtaket av 21.10.10. Advokaten sendte klage pr. 01.09.10 til NAV Klageinstans Nord. Klagen ble sammen med folketrygdmedlemmets klage videresendt fra NAV Klageinstans Nord til NAV Forvaltning Oslo. 

Forvirrer NAV med hensikt for å behjelpe Høyre-FrPbyrådet i Oslo å spare utgifter på sosialbudsjettet?

At kronisk syke, bostedsløse og fattige slik fratas viktige rettssikkerhetsprinsipper ved at disse nektes å klage på hvordan sosialtjenesten i Oslo kommune forvalter deres trygdemidler, fraviker betydelig fra dagens fokus på MENNESKEVERD og demokratiets rettssikkerhetsprinsipper skal gjelde ALLE i kongeriket Norge, også de neders på den økonomiske - og sosiale rangstigen!

Her virker det som om førstekonsulenten er ute på viddene - i flere henseender!

HVORFOR er ikke klagen på vedtaket besvart?

Hvor befinner klagen seg?

Hvis NAV Ullern ved bydelsdirektøren og NAVleder ikke var "rette instans" - da kunne man forvente at disse godt lønnede administrative lederne var seg sitt ansvar mer bevisst og sendte klagen videre til "rette instans" ?

Slik saken fortoner seg virker det som om NAV Klageinstans Nord løper Høyre og FrPbyrådets ærende ved å skape mest mulig forvirring om klageinstanser, samt å bidra til at Høyre og FrP kan fortsette sine offentlige overgrep overfor syke, bostedsløse og fattige i Oslo, i stedet for å hjelpe disse med nødvendige midler fra sosialbudsjettet.

Når årsaken til kommunale NAV Ullerns behov for tvungen forvaltning skyldes NAV Ullern og førstekonsulentens langvarige mangel på egnet kommunal bolig, og mangelfull saksbehandling - blir det mer og mer tydelig at NAV Klageinstans Nord løper Høyre og FrPbyrådets ærende - i stedet for folketrygdmedlemmets interesser!

Ovennevnte vedtak om tvungen forvaltning skulle ikke noensinne ha forekommet !

De mange ubesvarte klagene viser at her har førstekonsulenten forsøkt å tildekke langvarig mangelfull saksbehandling ved å hevne seg på folketrygdmedlemmet via økonomisk umyndiggjøring. 

Skammelig udemokratisk at helse- og velferdsetaten NAV tilsynelatende på vegne av Høyre- FrPbyrådet i Oslo bevisst spekulerer i at kronisk syke og fattige MÅ bruke rådyre advokater for i det hele tatt å få innsyn i saksdokumener i NAV! Dokumentene skulle heller automatisk tilsendes det folketrygdmedlem slikt vedtak om økonomisk umyndiggjøring gjelder. Dessuten kan NAV kanskje heller kikke førstekonsulentene og den kommunale NAVledelsen litt i kortene.

RYDD OPP!

Forliksklage mot Oslo kommune

Publisert 4 august 2011

Hvem ordfører som innkalles når Oslo Forliksråd en gang i fremtiden skal behandle forkliksklage fra fornærmet hjelpetrengende bostedsløs, gjenstår å se. Skal Høyre-FrPbyrådet kunne spare budsjettutgifter ved å ta fra fattige og syke?

Ingen av Oslos mange millionærer og millardærer hadde funnet seg i at Oslo kommune ved Høyre-FrPbyrådet tjente eller sparte penger på bekostning av dem, med mindre de selv fikk noe tilbake.

For syke, bostedsløse oppleves det fortvilende med slik sykdomsforverrende saksbehandling og at man ikke blir hørt, men må gå til domstolene.

Skal uformuende hjelpetrengende og bostedsløse la seg tråkke ned eller kreve rettferdighet?

 Saken gjelder krav om tilbakebetaling av lagerleie, og andre utgifter i forbindelse med Oslo kommunes langvarige mangel på egnet kommunal bolig.

Utgifter som kunne vært unngått om saksbehandlere i Oslo kommune hadde gjort jobben sin med blant annet forhåndskartlegging av boligbehov, samt hatt større respekt for hjelpetrengende, - og for legeerklæringer. Der helsefaglig kompetanse mangler, skulle det være en selvfølge at saksbehandlere samarbeider med den hjelpetrengende, eller også setter seg inn i uførelidelsens symptomer, nødvendig for å tilby egnet kommunal bolig. Slik at syke slipper å måtte flytte inn og ut av midlertidige bopeler i flere år, mens alt innbo og alle klær befinner seg på lageret etter anbefaling fra leder av boligkontoret. Fordi Oslo mangler kommunale boliger. Men har solgt unna kommunale boliger uten å investere i nye, mens overskuddet har blitt brukt til annet. Som f.eks 35 millioner kroner av fellesskapets penger brukt på spekulativt prosjekt i Spania m.m.

2. Krav om erstatning og oppreisning for økonomisk tap av pensjonsgivende uføretrygd fra uføretidspunkt av NAV satt ti år tilbake i tid. På uføretidspunktet hadde den hjelpetrengende allerede skrantet i syv år med det som senere er uførelidelsen.
Oslo kommunes saksbehandlere skulle ha forstått på bakgrunn av vedkommendes dramatiske historikk at sykdom kunne ligge til grunn bak behovet for sosialhjelp.
I stedet oppbevarte Oslo kommune den kronisk syke på sosialhjelpens eksistenmsminimum uforsvarlig lenge, og langt lengre enn sosialtjenestelovens hensikt. Høyre-FrPbyrådet har nedprioritert sosialhjelpsmottakere ved å bestemme et livsopphold som ligger flere tusen kroner pr. måned lavere enn alle anbefalte normer for livsopphold. Livsoppholdet i Oslo kommune har alltid vært under halvparten av anbefalte og praktiserte livsopphold fra SIFO og Namsfogden.
Slik har Høyre og FrP utvist hvordan de verdisetter de som ligger nede på grunn av sykdom. Kravet gjelder også erstatning og kompensasjon for flere år med tap av allminnelig livsdeltakelse og livskvalitet, samt påført sykdomsforverring og tilleggslidelser.