Annonse
Annonse
Annons
Annonse

Elisabeth Hoen

Viser innlegg | Se kommentarer (2263)

I våres stilte organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter spørsmål til flere profilerte trossamfunn i Norge om deres holdning til dyrs velferd. Islamsk Råd Norge svarer på dette spørsmålet i et brev hvor det blant annet sies:

”Dyrevelferd – et felles ansvar. Islamsk råd er opptatt av dyrevelferd... I pelsdyrnæringen har vi registrert behandling av dyr der de påføres enorme smerter og lidelser. Dyr holdes i små bur fra de blir født til de skal avlives for kommersiell bruk. I bur har de tilnærmet ingen bevegelsesfrihet .... Vi har registrert forhold som er uetiske og høyest kritikkverdige i pelsdyrnæringen. Ut ifra islamske etiske prinsipper for behandling av dyr, fraråder vi enhver form for næring der slik uetisk behandling av dyr forekommer. Det er etter vår oppfatning gode etiske argumenter mot pelsdyroppdrett og Islamsk Råd Norge støtter forslaget om en styrt avvikling av pelsdyrnæringen” (Mehtab Afsar) .
https://117557-pelsut.web.tornado-node.net/…/NOAH_IRN_Uttal…

Jeg synes det er flott at IRN deler og argumenterer for sine syn i saker som dreier seg om liv og død, og det er svært gledelig å høre at argumentene går i favør til våre medskapninger. Meget bra.

Jeg googler videre. Hvordan stiller Islamsk råd seg til at det i Norge er påbudt med bedøvelse av dyr før slakt? Jo, de stiller seg positivt til det og de lever helt fint med det fra dag til dag noe som betyr at det ikke blir noe press på import til Norge av `ekte` halal kjøtt (slakt utført uten bedøvelse). Dette i motsetning til jødiske, profilerte trossamfunn og organisasjoner som har kjempet for å endre dette punktet i dyrevelferdsloven med argumenter om at den er antisemittisk. Ja, det er sant at deler av argumentasjonen mot kosher slakt har vært antisemittisk, men det er av dyrevelferdshensyn vi har lov om bedøvelse før slakt i Norge. Ikke som en motstand mot jøder eller andre.
Jeg googler meg selv på temaer. Jeg har skrevet om flere emner de siste årene. Da jeg kontaktet Minareten om at jeg hadde lyst til å bidra med innlegg om temaet Dyrevelferd i Islam, som er deres tema for november måned, selv om jeg er helt novise på feltet, så ble det nevnt at jeg godt kunne skrive om dyrevelferd, bare. Dermed kom jeg, så klart, isteden på en sak som har med islam å gjøre, bare. Ja, en sak jeg har vært opptatt av og som er aktuell i år er endringen av loven om omskjæring som kom i januar i år. Loven som plikter offentlig ansatte leger å omskjære spedbarn hvis foreldrene ønsker dette, av religiøse grunner. Denne loven er jeg i mot. En bedre løsning, etter mitt syn, vil være å tillate private klinikker hvor omskjæring kan utføres, men at det ikke skal være en statlig oppgave. IRN er en aktør som har arbeidet hardt for å få igjennom omskjæring på offentlige norske sykehus. Og det er ikke bra, etter mitt syn.
Men tilbake til temaet:
Jeg vil avslutte med å sitere en passasje fra en artikkel, som riktignok innleder med sterkt kritiske bemerkninger, men passasjen jeg siterer lander på et svært positivt sted når det fortelles om Koranen og profeten Muhammeds engasjement og meninger angående dyrs liv, virke og død. Jeg vil derfor avslutte mitt første, lille innlegg som jeg noen gang har skrevet om temaet dyrevelferd og islam, med denne gode passasjen:
” Most people would be aware that Islam mandates animals be conscious at slaughter. Less known is that it also sets a detailed and rigid set of rules regarding animal handling, the violation of which renders the meat haram, or forbidden.
These include: not tying or bounding the animal as it is slaughtered, not killing an animal within sight of another animal, not kicking or beating the animal, and using a sharp knife to minimize suffering."

“Some scholars, such as Bawa Muhaiyaddeen, have gone further, arguing that the rules of ritual slaughter were so designed to encourage a gradual shift towards vegetarianism. A slaughter man is required to "look into the animal's eyes, he has to watch the tears of the animal, and he has to watch (its) eyes until it dies,"he wrote. "Hopefully, his heart will change."
While most Muslims would disagree with this interpretation, there is no doubt that the condition of conscious slaughter continues at the expense of those rules designed to minimize animal distress.........

One tradition or hadith has it that upon seeing a slaughterman sharpening his knife before a sheep, Mohammed admonished him, "Do you intend to inflict death on this animal twice? Once by sharpening your tools in front of it and once by slitting its throat?"

In another, the prophet, getting ready for his prayers, found a cat sleeping on his robe. Rather than disturb the animal, he cut the sleeve off the garment.
Mohammed himself, who ate a mostly (but not completely) vegetarian diet, is known to have abhorred cruelty to animals. "Fear God in regards to these animals who cannot speak their will," he warned his early followers.”

http://www.abc.net.au/…/hamad-islams-forgotten-anim…/5158894

Senterpartiet og pelsdyrnæringen

Publisert 10 februar

Det er forståelig og helt klart at de fleste pelsdyroppdrettere trenger psykologisk førstehjelp når pelsdyrnæringen legges ned. For når man har holdt mink og rev i bur hele deres liv for så å ta livet av dem så vil man gjerne fortsette med det.

Å ville noe noe annet vil være å sette spørsmålstegn ved tidligere handlinger.

Det var gledelig å lese i VG, helt tilbake til 2010, at SP-rep Per Olaf Lundteigen sa at det antageligvis er umulig å sikre god dyrevelferd ved å holde mink og rev i bur for å produsere pels. Altså det er produksjonsmåten han snakker om og ikke alle tilfellene av fysiske skader på dyra som er dokumentert som han mener. At SP-folk skal være opptatt av dyrevelferd burde være en selvfølge. Men i virkeligheten så er det ikke slik.

Er det heller slik at SP-folk og bønder tenker mest på lønningsposene og `the easy way out`og mindre på dyrevelferd i det yrket de driver i?

Lundteigens tidligere kollega, Ola Borten Moe sa til VG at han tror at `vi klarer å få orden på situasjonen` innenfor pelsdyrnæringen. Dette kan ikke stå særlig høyt på hans prioriteringsliste da næringen allerede har fått 10 år på å bedre forholdene. I tillegg til at Borten Moe snarest burde ha skaffet seg mer kunnskap om mink og rev så bør han også ta en titt på dyrevelferdsloven hvor det står at det skal tas hensyn til dyrs art typiske og individuelle behov. Det er god grunn for at noen bønder har lagt om til løsdrift fjøs av melkekyr så kyrene slipper å stå på bås. Det krever litt mer innsats og samarbeid med dyra i begynnelsen (f.eks. uten bruk av staver som gir støt), men er man opptatt av dyrevelferd, norsk lov og har respekt for dyr (NB! intensjonen for dyrevelferdloven er å fremme respekt for dyr), så bør man ha en obligatorisk støtteordning initiert av SP slik at alle bønder kunne bli hjulpet til å omstille seg. Den samme hjelp til omstilling kan også pelsdyroppdrettere få. En skal stå opp for egne arbeidere. Også når det gjelder dyr. Det er viktig å tenke på at det kommer mennesker til gode hvis man får færre muligheter til å misbruke dyr. Økt empati og god behandling av dyr vil også få samme gode effekt mennesker imellom. Innsikt om dette er nødvendig for det paradigmeskiftet vi er på vei inn i som kan gi oss en mer naturvennlig og fredeligere framtid.

Kjøtt 

Ja, mennesket trenger proteiner. Men i Norge har vi en overproduksjon av kjøtt fordi folk ikke har kunnskap om hvordan få i seg proteiner med de viktige aminosyrer på en annen måte. Man får heller ikke proteinmangel om man ikke spiser kjøtt hver dag, eller hver uke.

Pels

I sitt forsvar for pelsdyroppdrett pekte Borten Moe på at mange dyrearter spiser andre arter - de kan være brutale derfor kan vi være det og. Men når mennesket avler og oppbevarer dyr for den hensikt å spise dem eller å selge andre ting fra det døde dyret, så er det stor fare for at vår følelsesknapp vil gå i AV-posisjon og vi mister innlevelse med dyra. Da mister vi en del av oss selv og vi blir kalde i forhold til å bry oss om at dyra har det bra eller ikke. Så er veien kort til å tenke på det levende dyret som en simpel gjenstand hvis viktigste funksjon er å generere penger. Altså å spare penger mens dyret lever og å få mest mulig penger etter at det er død.

Det er åpenbart at pelsdyrindustrien driver motsatt av hva som står i dyrevelferdsloven om hold av dyr.

Om ikke Borten Moe og nåværende leder for SP Slagsvold Vedum har fått det med seg så er det nedfelt i dyrevelferdloven at dyr har egenverdi uavhengig av menneskers nytteverdi. Dette kan ikke bli forstått som at et kunstig, svært lite isolat for dyr hele deres liv er det riktige. Nei, det er den sterke artsjåvinismen som styrer deres sinn og dette har ført til grov misbruk av andre arter som oppdrett av av mink og rev er eksempler på. Tenk å antyde noe så frekt, som Borten Moe gjorde; for at fordi vi har andre dyr i bur så skal vi fortsette med det - uten å ta innover oss at mange dyr ikke kan domestiseres og uten å reflektere over andre måter å holde dyr på enn å stenge dem inne i et lite sprinkel bur eller å ha en melkeku stående på en bås 8-10 mnd i året. I tillegg så kommer punktet i loven om at individuelle og artsmessige behov hos dyret skal det tas hensyn til. Her er det ikke bare problemer for mink og rev. Bl.a. vanlig grisehold i Norge strider også med dette punktet i loven.
Det er tydelig at mange trenger psykologisk førstehjelp når næringen legges ned. For når man har holdt disse dyra i bur for så å ta livet av dem så vil man gjerne fortsette med det, noe annet vil være å sette spørsmålstegn ved tidligere handlinger. Det kan være smertefullt.
Vi skal ha bedre dyrevelferd i Norge. Den nyreviderte dyrevelferdsloven fra 4 år tilbake burde ha vært startskuddet for det og i Norge mener jeg vi har mentalt overskudd til å gjøre mye på dette området. Å legge ned pelsdyroppdrett og å bedre dyrevelferden generelt er der vi er, rent historisk og intellektuelt sett her i Norge i 2015. Å inkludere alle levende vesener eller skapninger for vår oppmerksomhet er nødvendig for vår framtid der et paradigmeskifte er nødvendig for å legge om til en mildere verden hvor det satses på flere økologiske løsninger i pakt med både dyrs behov og naturens behov. Og nå bør vi markere dette med å bli enige om en avvikling av pelsdyrnæringen da dette utgjør ekstremvarianten av praksiser for norsk dyrehold.

(først publisert nov 2010, redigert)

Dette er problematisk!

Publisert 30 januar

De siste ukene på verdidebatt har det blitt løftet fram et innlegg hvor abort blir sammenlignet med omskjæring av hankjønn. Riktig nok så er tittelen på innlegget god nok (”Forståelse for urologer, forakt for fastleger”) og er som tatt på kornet. Dette kan eksemplifiseres gjennom slagkraften Sigrid Bonde Tusvik fikk, gjennom Dagsavisen, fordi hun brukte ord som ”yberfromme, legefjols, skummelt (om Erna Solberg og Siv Jensen) og mørkemenn” om leger som vil reservere seg mot abort. Men, etter mitt syn, der stopper forståelsen min for innlegget og den plass det fikk på verdidebatt.

Omkjæring av ikke-samtykkende barn og spedbarn strider med religionsfriheten. Abort handler om troen på at når en sperm trenger i gjennom og blir til spiren for menneskeliv så handler det om menneskeverd. Dette hadde vært sant hvis en systematisk i dag hadde innført aborter på kvinner for en eller annen grunn. Men troen på at en spire og et foster under 12 -16 uker skal ha et ukrenkelig menneskeverd uavhengig av spirens opphavsgivers ønsker er tross alt en tro som godt kan kobles med et yrkesliv som lege – eller i andre yrker – uten at en må uføre eller henvise til en abort av den grunn. Omskjæring vil kunne få konskevenser for det levende menneske etter at det har vokst opp. Dette menneske kan ikke velge seg en annen kropp, slik abortmotstanderen kan velge seg en annen jobb. Hvis en får en tro som inkluderer å ikke være omskjært (altså en annen tro enn den jødiske eller den muslimske) så kan en ikke få dette omgjort, mens en som er en lege kan få omgjort, hvis en endrer sine arbeidsoppgaver. Sammenligningen holder derfor ikke vann, etter mitt syn.

Jeg kan huske for flere år siden at jeg trakk inn en sammenligning og likhet mellom spesiesisme og dens konsekvenser, med rasisme og dens konsekvenser i en debatt om rasisme på verdidebatt. Jeg fikk da en replikk, fra høyere hold, at dette ikke var relevant og måtte være avsporende. Vel, konklusjonen må da bli at det virker for meg å være en lei tendens, blant dem som bestemmer over ytringer, til å overse avsporinger og irrelevans i saker som en er enige i, mens en leter – og finner – det samme for saker en ikke er enige i. Og – til og med: Jeg vil påstå at de, i det spesifikke emnet jeg tar opp her – også tar feil. Altså, det er heller ikke 1-1 forhold mellom type sammenligner, hvorav jeg mener at mine var mye mer relevante.

Dette er problematisk!

Fra 1.jan i år er leger og helsepersonell på offentlige sykehus i Norge blitt pålagt å utføre, på vegne av religiøse voksne, fjerning av forhud på penis til ikke-samtykkende barn. Foreldre må betale noe for dette, men helsepersonell kan ikke nekte å utføre dette ønsket fordi foreldrene eier sine barn. Eller gjør de egentlig det i 2015?

Nedfelt i norsk lov og i menneskerettighetene står det at et menneske har rett til å tro på hva det vil og har rett til å skifte tro eller religion i løpet av livet. Det finnes mange typer av tro som ikke inkluderer et ønske om å være omskåret. Noen ønsker å ha den kroppen som en er født med, på den naturlige måten. Andre igjen har lest om forskning som viser noen endringer i hvordan penis er uten eller med omskjæring og ønsker den naturlige beskyttelsen som forhuden utgjør – på samme måte som kvinner får beholde de ytre skamleppene som beskytter klitoris og de indre, følsomme deler og nerver. Forhuden for kvinner og for menn sørger for at følsomheten for seksuell nytelse forblir intakt hele livet. Fjerner en de ytre skamleppene på kvinner og forhuden på gutters penis så vil huden reagere med å beskytte seg selv noe som kan eller vil nedsette følsomheten utover i livet.

Det er ikke bra når jødiske eller muslimske voksne må ty til omskjæring for sine barn under uhygeniske forhold og evnt med dårlig trente fagpersoner. Men ved at regjeringen og nesten alle politiske partier nå har blitt enige om og har innført omskjæring på offentlige sykehus så har de fått et stort problem. De har tuklet med religionsfriheten - på en alvorlig måte. For en del av trosfriheten handler om å kunne bestemme over egen kropp og å tro på at en ønsker å se ut slik en naturlig ble født. Omskjæring av ikke-samtykkende barn vil hindre deres trosfrihet senere. En kan ikke sy på forhuden igjen. Det er umulig. Så kan en kjøre argumentet om at tro er noe annet enn omskjæring og at en kan tro på hva en vil senere og at omskjæring ikke har med dette å gjøre. Men dette argumentet holder jo ikke fordi trosfriheten selv jo førte til en handling som er uopprettelig for individet det gjelder og det uten at individet kunne få være med å bestemme. Trosfriheten gjorde inngrep i en persons liv. Med det nye påbudet for offentlig helsepersonell så har regjeringen og de fleste andre partier i Norge tatt et steg vekk fra religionsfrihet i Norge. Og det går ikke an nå å fokusere på `helsegevinster` for å skjule seg bak det. For det er få eller ingen leger i Norge som mener at omskjæring er nødvendig for god helse. Det var heller ikke derfor forslaget kom eller ble innført nå.

Jeg synes det er trist at ingen med makt, så langt, har tatt opp dette viktige punktet med religionsfriheten. Det er det viktigste prinsipielle poenget i denne saken. Jeg håper regjeringen og de andre partiene vil snu i dette spørsmålet. For det er i strid med tro – og religionsfriheten. Dette bør de ta innover seg. Ellers så vil vi stå igjen med å kunne si - helt rettmessig - at Norge ikke lenger er et land hvor borgerne har religionsfrihet. Altså, en har ikke lenger muligheten til å skifte religion eller tro senere i livet - en er merket for livet.

Religion har blitt politikk. Og dette i en tid hvor den norske statskirke løsrives fra staten. De andre religionene tar plass i steden.

I det mye omtalte VG intervjuet med Mr. Hussain, representant for den religiøse organisasjonen Profetens Ummah, så beskriver Hussain framgangsmåten til IS i Syria på samme måte som en kan lese i en av tekstene i Islam.

Det blir derfor ikke uriktig å si at den religiøse teksten virker som en regelrett oppskrift på fremgangsmåten til IS. En fremgangsmåte som Profetens Ummah finner belegg for og forsvarer utfra Islam. Med rette. Det er altså ikke noe som de har kommet på helt selv.

Hadith:

Muslim (19:4294) -

"When the Messenger of Allah (may peace be upon him) appointed anyone as leader of an army or detachment he would especially exhort him... He would say: Fight in the name of Allah and in the way of Allah. Fight against those who disbelieve in Allah. Make a holy war... When you meet your enemies who are polytheists, invite them to three courses of action. If they respond to any one of these, you also accept it and withhold yourself from doing them any harm. Invite them to (accept) Islam; if they respond to you, accept it from them and desist from fighting against them... If they refuse to accept Islam, demand from them the Jizya. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the tax, seek Allah's help and fight them."

Koranen (8:12) -

"I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them"

Når det finnes tekster som dette så skal det vanskelig argumenteres for at vold og drap overfor annerledestroende ikke er en del av islam. Man kan selvsagt velge det bort, som de fleste heldigvis gjør, men i og med at det står der og ingen moderate ledende muslimer vil revidere det bort (p.g.a. historisk verdi) så er det fornuftig å være skeptisk til islam i utgangspunktet. For i motsetning til mange venstreorienterte stemmer i vårt samfunn som tror at alle religiøse kan være intellektuelle, siviliserte muslimer / religiøse og dermed tolke alt `fredfullt`, så sier jeg at dette er umulig. Derfor bør en være skeptisk til Islam (og forsåvidt til andre religioner) i utgangspunktet. Dette er leit å si. Men det er altså ikke min (mottakerens) skyld, skylden ligger i fundamentet, altså tekstene i religionen, som også Hans Petter Halvorsen sier i sitt innlegg `Elefanten i rommet` her på VD.

Ønsket / Retten til å tro på en skaper og på et liv etter døden har vært for sterkt beskyttet av menneskerettighetene sett i lys av de mange stygge passasjene som finnes i religion(er). Politikk, på den andre siden, er i stadig forandring og lover endres til det bedre, mens vold, trusler om vold og drap, drap osv. har et langt liv i de uforanderlige hellige tekstene. Så har vi en situasjon der religion blir mer beskyttet enn politikk? Du kan starte en religiøs grunnskole i Norge, men du kan ikke starte en `demokrati` eller en `partiet rødt` skole (nå da partiet har fjernet `væpnet revolusjon` fra sitt program). Ja, som flere har sagt så har vi langt lavere forventninger og behandler religion bedre enn andre livssyn. Troen på en skaper trumfer, også i 2014. Det må bare beskyttes for det er så følsomt, så personlig. Menneskets første rettighet. Det handler tross alt om liv og død og ønsket om en viss trygghet i de verste stunder. Det må ikke tas fra noen. Her ligger nok mye av problemet på at religion behandles bedre enn annen tro og hvorfor det i det hele tatt er mulig for ledende muslimer å si at `islam er fredens religion` som svar på hvorfor IS framgangsmetode følger samme taktikk som det vi finner beskrevet i tekstene om Islam. Det er på tide at ledende muslimske talspersoner i Norge begynner å skrive side opp og side ned slik vi kan høre hvordan de tenker om hvordan det er mulig at slike og lignende tekster blir brukt i navnet Allah. Fordi jeg kan lese selv. Islam er avslørt.

Bra løsning, Høie - Liv og Død

Publisert 8 mai 2014

Jeg er en av dem som var i mot reservasjonsmuligheten slik den ble fremmet. Da jeg så på pressekonferansen i går, med Høie og Hareide, så ble jeg stolt og glad over det dere sa og hva dere vektla i denne saken:

Samvittighetsfrihet i saker som handler om liv eller død og kvinners rett til abort - sikret av staten. Altså ikke mulige kompromitteringer gjennom lokale avstemninger.

Slik jeg ser det er det informasjonsplikten som har vunnet i denne saken. Med rette. Den ble oversett av dere i begynnelsen og derfor kunne reservasjonsmuligheten bli fremmet (i det hele tatt). Det er denne som ikke har fungert de siste år, slik eksemplene i innlegget til Høie viser. Å legge vekt på profesjonalitet når det gjelder informasjon - og å få fram at ingen leger har plikt eller rett til å framlegge sin personlige mening om noe som er kvinners absolutte egen rettighet og ikke minst: ansvar. Det er hennes liv - dette gjelder også i situasjoner der en selv vil tenke på aktiv dødshjelp - og jeg synes det er veldig profesjonelt gjort av Høie å ikke legge slike saker på kommunen og på enkeltindivider (i rollen som helsepersonell).

Samvittighetsfrihet for å sikre liv framfor død er noe jeg er sikker på at de aller fleste vil slutte opp om. Men kan den nye loven føre til at man framover kan få presset igjennom flere samvittighetsunntak for saker som ikke dreier seg om liv eller død?

Det håper jeg ikke. Det jeg håper på er at i saker som handler om verdighet, liv og død for dyr som vi bruker, utnytter og misbruker, også kan få komme på agendaen høyt oppe på det politiske plan. Hvis dette skjer så kan det føre til en politikk som vil sikre at samvittighetskvaler hos deler av befolkningen (ang. det å spise og benytte protein fra utnyttede/ misbrukte dyr fra norsk landbrukindustri), også blir tatt på alvor - noe som igjen vil føre til et grep for å bedre dyrevelferden i Norge.

I saker som handler om liv og død er det bra vi har en verdidiskusjon om samvittighet. Jeg håper at leger som før har inntatt en for steil holdning ang abortspørsmålet nå vil kunne innta en profesjonell holdning fordi de ikke lenger trenger å være lei seg for - eller irritert over - at de MÅ skrive under henvisning til abort.

Vinn - Vinn kan det bli. Det eneste problemet sett fra mitt synspunkt, ang. liv-død og dyr, er den sterke spesiesismen til KrF og delvis til Høyre. Men den skal konfronteres nå og i framtiden :) For det burde være et tankekors at Høyre - som ble rangert nederst på skalaen når det gjelder dyrevelferd - går en så lang vei for å balansere loven som allerede gir kvinner solorett til abort før uke 13, mens de samtidig ikke gjør noen ting for å bedre annet, allerede levende liv i norsk landbruk. Melkekuer (ca 75% av dem) står i en bås i opptil 10 månender uten å kunne bevege særlig på seg (f.eks. ikke kan snu seg) fordi båsen er for smal. Listen over utilfredsstillende og skadende praksis ovenfor dyr er lang.

Liv og Død. Respekt for Liv.

Slik framtiden ser ut mtp mer kunnskap om dyr generelt, så må dere passe dere for at spesiesismen ikke tar helt overhånd her - for det er ikke vanskelig å gjøre sammenlingninger med rasisme - i det at et foster på 5.4 cm og 14 gr får en så høy verdi, mens dyra vi benytter oss av går for lut og kaldt vann i et slavelignende regime. For dette handler og om liv eller død - selv om det er andre raser (obs: jeg mente arter!) som er involvert.

En utstrakt hånd til IslamNet

Publisert 29 april 2014

Lars Gule har skrevet et innlegg til debatten om religiøs ekstremisme: IslamNet eller Jihad?(Dagbladet, 27/4). I innlegget legger han vekt på at IslamNet kan fungere som en buffer mot enda mer ekstreme grupperinger.

Gule gjør en sammenligning med FrP i Norge, i det at FrP får innlemmet en del grums som tvinges gjennom den `åpne kverna` (mitt uttrykk), og kan dermed forhindre at mer ekstreme grupperinger dannes (mtp. innvandringstemaet). Her kan en med bekymring se til Sverige f.eks., og til debattkulturen der. Gule viser også at det er en fare ved en slik tankegang, og det er at det ekstreme kan bli det normale. Ordskiftet strekkes. Argumentasjonen til Gule er derfor balansert, men mot slutten av innlegget så kommer problemene, slik jeg ser det.

`Jeg har ikke noe patentforslag til hvordan Islam Nets antijihadistiske arbeid kan støttes. Men det er en mulighet som ikke bør forkastes av relevante myndigheter før den er undersøkt. Et minimum må være at det i alle fall gjennomføres samtaler med organisasjonen. Så skal vi nok også fortsette å konfrontere Islam Net når det gjelder deres ekstreme teologi og synet på kvinner og homofile.` (LG) http://www.dagbladet.no/2014/04/23/kultur/meninger/kronikk/debattinnlegg/debatt/32941204/

Det virker veldig avvæpnende å snakke generelt og å bare bruke uttrykket `ekstremt` om IslamNet. I kommentarfeltet under Dagbladet artikkelen, så skriver Gule i respons til en som bl.a. sier:

`Den vedvarende, politisk styrte og ønskede islamiseringen av landet vårt, gir meg en følelse av å leve med ubehandlet kreft. Ingenting blir gjort for å stoppe den. Det blir verre og verre for hver dag som går, og utfallet er gitt. Det er bare å se til land i verden med et stort innslag eller flertall av muslimer i befolkningen. Dette er hva vi har i vente her også. Se bare til Sverige.. !`

så Gules respons:

`Det er ikke mulig å ta slikt seriøst. Som annet enn Anders Behring Breivik retorikk. Ufyselig og islamofobt. Med et reelt potensial for å legitimere diskriminering og vold. Det er uvitende, dumt og skammelig. Lars Gule`

`Kaller dem predikanter

Tor Bach, som observerer ekstreme miljøer for nettstedet Vepsen, har tidligere omtalt Islam Net som en ytterliggående sektlignende bevegelse.

- Islam Net bruker predikanter som mener at jøder er avkom av griser og bikkjer. De har en ekstremt pietistisk og streng tolkning av islam, har han sagt. http://www.osloby.no/nyheter/Islam-Net-nektes-adgang-ved-Universitetet-i-Oslo-7152491.html#.U15pb4M4V4U

Mens Gule har tilbudt Islamnet hjelp til ankesak.

Om fredskonferansen arr av Islamnet i 2012:

`Ja, det skjer en endring i islam. Muslimer tolker og tenker annerledes om religionen sin i Norge enn i Saudi-Arabia, og jeg er den første til å ønske det velkommen. Men vi er ikke fremme enda. Den varianten av islam som ble presentert på konferansen, har elementer som står i åpenbar konflikt med humanistiske og demokratiske prinsipper.. Men å ensidig trekke frem det positive, og hele tiden legge godviljen til, vil aldri føre til et nyansert bilde av virkeligheten. Flere og flere muslimer står frem og oppfordrer det norske samfunnet til å ta av silkehanskene i møte med islam. Det er nedlatende å mene at man ikke skal kunne stille seg prinsipielt kritisk til religionen.` http://www.minervanett.no/akademiske-silkehansker-pa-islam-net/

Hvis en også ser på, som jeg har gjort, Gules holdning til ekstreme ytringer, ekstreme foredragsholdere, IslamNet som studentorganisasjon osv., så har jeg ikke funnet noe som kan sammenlignes med Gules nedsettende kommentar til debattanten jeg viste til. Gule viser total avvisning og insinuerer voldsbruk hos motparten her. Noe det strengt tatt ikke er hold for å si. Mens ovenfor Islamnet så har jeg ikke funnet den samme harmen uttrykt av Gule. Av artikkelen ser jeg at han formulerer seg meget diplomatisk : `Så skal vi nok også fortsette å konfrontere Islam Net når det gjelder deres ekstreme teologi og synet på kvinner og homofile.` Som treffer 50% av befolkningen, altså.

Det er fint at Gule maner til dialog. Men det er samtidig klart at for Gule så får religion en klar forrang framfor andre ekstreme perspektiver. Dette reagerer jeg negativt på. Særlig med tanke på at i motsetning til ideologier så er religioner beskyttet i henhold til menneskerettighetene. Vold beskrevet i skriftene er derfor beskyttet i henhold til menneskerettighetene (hvis `hele` samfunnet vil det slik). Så ille er det. Derfor så er det klart, at selv om org. IslamNet nå tar avstand fra terrorisme og vold mot uskyldige, så er ikke det det samme som å ta avstand fra vold mot de som antas som skyldige. Og det på rutine, for brudd på sharialovgivninger. Og vi vet hvilke grupper som er utsatte. Det er de samme gruppene som omtales i norsk lovgiving, i den såkalte rasismeparagrafen.

IslamNet eksisterer. Det er grunn nok for å ta dem i dialog.

Men også høyreekstreme posisjoner eksisterer. Dette er også grunn nok for å ta dem i dialog.

Men Gule forskjellsbehandler isteden. Noe, som etter mitt syn, svekker hans argumenter da han driver polarisering på den ene siden (kommentaren hans) og invitt til dialog på den andre siden (til IslamNet).

Det er noe som ikke stemmer.

Debatt portalen Nye Meninger

Publisert 24 april 2014

`Vi holder nattestengt for nye kommentarer og innlegg fra kl 1600 til 0600 på hverdager og i helgene` står det å lese i Dagsavisens debattportal Nye Meninger. God natt og sov godt, nettledere på Nye Meninger. Men er det `Natta` allerede fra kl 1601?

 Hva vil folk si til det?

La meg leke litt med alternative formuleringer på Nye Meningers Nye Åpningstider.

- Vi holder stengt i fritiden fra kl 1600 på hverdager og i helgene.

- Vi holder åpent i kontortiden, t.o.m kl 1600 på hverdager.

- Brukere som innehar arbeid i kontortiden, bes poste innlegg i denne kontortiden. NB: Post innlegg fortrinnsvis i lunsjpausen. Følg arbeidslinja.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra deg som bruker og innspill til hvordan vi kan gjøre Nyemeninger.no bedre! –

......står det på Dagsavisens nettside `Om nye meninger`.

Jeg tror jeg kan snakke for absolutt alle som har vært innom NM, når jeg sier at å holde nattestengt fra kl 1600 er en latterlig retningslinje for et debatt- og blogg forum. Åpningstidene bør utvides til å inkludere deler av kvelden. Jeg har full forståelse for innskjerpede åpningstider, men å stenge før folk har rukket å komme seg hjem fra jobben - og i helgene – da folk har fri til å reflektere og engasjere seg i samfunnsdebatten, det er å reservere NM kun for journalister og andre som har skriving som en jobb. `Brukere`, som står omtalt på nettsidene, får så en helt annen betydning enn før.

Men nå har vi en Høyre/FrP regjering. Norge er forandret. Dermed vil kanskje Dagsavisen sikre at avisen snakker politikk framfor å legge til rette for mer nyanserte debatter (med aktiv moderering - ikke overreagering), der begge sider får fremmet sine syn og flere får anledning til å fremme sine syn. Dette gavner demokratiet og får positiv langtidseffekt.

I `min verden` , da jeg først postet dette innlegget på Verdidebatt fordi Nye Meninger var stengt, (17. april), så tenkt jeg at det hadde vært mer logisk at VD holdt stengt da - ikke Dagsavisen. Med tanke på påsken. Dette viser meg noe interessant: Vårt Lands profil ser ut til å være mer åpen og inkluderende, (og derfor settes det inn ressurser på debattforumet) enn Dagsavisens profil. Som for meg, nå, framstår som :

Mye mer politisk enn før.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat9/thread11493256/#post_11493256

Senterpartiet - ikke et grønt parti?

Publisert 3 april 2014

Det er nestlederstrid i SP. Om få dager skal det velges ny ledelse. På Dagsnytt 18, den 01.04., i en diskusjon om miljøengasjementet til SV og AP, så kommer Audun Lysbakken med følgende uttalelse: SV var den rødgrønne regjeringens grønne fløy.

Han burde vite hva han snakker om.

I kraft av sin posisjon som olje – og energiminister ledet Borten Moe oss i retning av mer oljeavhengighet. Han var også talsmann for å bore mer i arktiske strøk – ja gjerne helt til nordpolen.

Senterpartiet har likevel en generell, god miljøpolitikk formulert i sitt partiprogram, men i likhet med andre organisasjoner så får de problemer med det personlige ledeskapet og egne mål i partiprogrammene. Senterpartiet er splittet.

I debatten på NrK2 her forleden – i en debatt om matsikkerhet / besetningsstørrelse på levende matproduksjon i Norge – så ble dyrevelferd nevnt av kun en person og det var det SP`s Åslaug Haga som brakte inn. Dette er veldig bra. Ellers så vet vi at når partiprogrammene for alle partiene blir sammenlignet på temaet dyrevelferd, så har SP kommet mest uheldig ut.

Hvilken retning skal Senterpartiet gå framover? Slik jeg tolker Audun Lysbakken så mener han, etter lang erfaring med SP i regjering, at det var SV som utgjorde den grønne fløyen. SP ble ikke nevnt på Dagsnytt 18. Det ser så ut til at Borten Moe innfallsvinkelen til klima, miljø og dyrevelferd (Merk: Borten Moe har sagt: De som ikke vil ha dyr i bur, de tror på disney versjonen av dyr) kan bli stadig mer fremtredende for SP hvis han velges inn i ledelsen.

Dette tror jeg ikke SP er tjent med i det hele tatt.   

Abort og skam

Publisert 31 mars 2014

Sigrid Bonde Tusviks innlegg Skam på skambeinet! var engasjerende, men hennes lettvinte holdning til abort virker provoserende fordi det ufødte barnet – eller fosteret - fratas sin egenverdi. Nye Meninger trenger ikke flere underholdningsinnlegg.

Ikke lenger tilbake enn til september 2013 hadde Tusvik en enda mer kontroversiell ytring, og mange mente ytringen var sterkt  støtende.  Den ble sagt i et underholdningsprogram på TV i beste sendetid og den handlet om latterliggjøring og nedvurdering av mennesker med downs syndrom.  fordommer fordummer. Tusvik tok avstand fra dette utspillet senere, men holdt fast ved – og delte med alle – at hun ikke ønsket å føde et barn med downs syndrom. 

Dagsavisen skrev at innlegget hennes ble lest av 300 000 mennesker. Den ble delt på facebook og jo da, den «nådde» ut til svært mange. Nærmest en ny rekord i så måte for Dagsavisen sin del.

Historier basert på egne erfaringer og gjerne med tabloide/konfronterende innslag i meningsytringene skaper lett klikk og likes av dem som støtter forfatterens konklusjoner. Det er en del av den populistiske trenden som en ikke trenger å bruke så mye tid på fordi det som ytres er unyansert og overforenklet. Derfor er det lett å like noe på et sosialt medium selv om det er støtende. «Skam på skambeinet» har positive sider, men er det også flere negative sider ved innlegget. Andre blir tråkket på, riktignok på en humoristisk måte, for at Tusvik skal få fram sitt syn på abort.

Tusvik sier i innlegget:

«nesten lei meg for at jeg ikke har tatt abort for da ville jeg gjerne ha snakket om det», og «skummelt» om Solberg og Jensen, og koblingen av segway og abort, og at hun omtaler reservasjonsleger som yberfromme og som legefjols, og til slutt banner hun. 

Det er flott vi har humorister, men det bør ikke bli et mål i seg selv å harselere over alt og alle på en slik måte at dette går direkte på bekostning av andre mennesker, i hvert fall ikke gjennom et seriøst medium som Dagsavisen. Jeg håper ikke at Dagsavisen og Nye Meninger velger å prioritere tabloide og unyanserte innlegg. Ja, vi trenger og aktivister fra tid til annen, men forskjellen på et seriøst avisnettsted og et sosialt medium er avisenes høye standard om saklighet, nyansering og fakta, noe som høyner kulturen og videreformidler kunnskap til andre. Bare slik kan vi alle bidra til et bedre samfunn med mindre polarisering mellom ulike parter og meningsbærere.

«Skam på skambeinet» beveger seg i en gråsone i forhold til et seriøst medium som Dagsavisen. Men likevel tas det imot av redaksjonen med åpne armer. Men hvis det kommer mer av samme sort argumentasjon/assosiasjonssrekker, som for eksempel «Idiotiens høyborg», hvor Tusvik skrev at undervisning om holdninger er bortkastet, så er det fare for at det populistiske får større spillerom på Nye Meninger. Dette (behovet) får vi dekket gjennom TVs eller radioens underholdningsprogrammer. Allerede nå markedsføres NM som et debattforum, men likevel er det få eller ingen forfattere av de redaktørutvalgte innleggene som svarer på innspill fra leserne. Nye Meninger bør ikke publisere flere meningsytringer av samme typen som vi allerede får gjennom massemedias ulike underholdningstilbud. Dette føles for meg å harmonere dårlig med hensikten til et seriøst avismedium.

Ja, kvinner føler skam i forbindelse med abort. Dette er det viktig å få fram, noe som Tusvik også har gjort. Men det å omtale andre som fjols og som mørkemenn der regjeringen har vært tydelig på retten til selvbestemt abort, burde kanskje få Tusvik til å føle en viss skam.

En humorist bør spre glede, ikke fordommer.