Annonse
Annonse
Annons
Annonse

James Stove Lorentzen

Viser innlegg | Se kommentarer (44)

Offentlig-privat samarbeid

Publisert 23 april

LO’s skremsler er virkelighetsfjerne.

Mette Nord og Anne-Grethe Krogh sprer skremselspropaganda om OPS i Dagsavisen 21 April. Det er ikke måte på ulykker som skal ramme landet. De viser til dårlige erfaringer fra Storbritannia, vi er nok ikke så dumme at vi kopierer feil andre gjør. OPS kan fungere helt utmerket, noe vi ser i Oslo. Men først la meg tilbakevise noen av deres påstander. De skremmer med at «erfaringsmessig har det vært mange skandaler med korrupsjon, konkurser og fordyrende reforhandlinger», ja i mange land er det et problem uavhengig av om det er OPS eller ikke, heldigvis har vi ikke de erfaringene i Norge. De skremmer med utlendingers planlagte konkurser, i så fall gjør ikke innkjøper jobben sin, hvis de ikke klarer å luke ut uansvarlige selskaper.

De trekker frem at internasjonale investorer ikke betaler skatt, men OPS selskapene er jo selvfølgelig Norske og skatt utlignes som for alle andre.

Videre mener de to at kontraktene behandles hemmelig og at vi ikke vet hva felleskapet betaler for. Jeg vet ikke hvordan anbudene for vei -OPS var men jeg vet noe om Oslo kommunes OPS prosjekter. Vi har bygget flere skoler og nå i gang med et sykehjem. Anbudene er vunnet av førsteklasses seriøse Norske selskaper, i noen tilfeller eiet av Svenske selskaper. Disse selskapene betaler sin skatt i Norge og morselskapene sin skatt i Sverige. Kontraktene er behandlet i bystyret og vi vet nøyaktig hva husleien er. Byggene blir levert til riktig tid og leien er fast, så risikoen ligger på utbygger/eier. Ved slutten av kontrakten tilfaller vanligvis eiendommen leietaker, altså det offentlige.

OPS er ikke skummelt, det er ikke lyssky virksomhet drevet fra skatteparadiser, det er opp til bestiller å sørge for at dette gjøres på en fornuftig måte. Om store internasjonale infrastrukturfond fatter interesse for norske veier, ser jeg ikke noe galt i det. Deres investorer er i stor grad pensjonsfond som søker langsiktig trygg avkastning til glede for sine medlemmer, akkurat som vårt eget oljefond gjør i andre land.

Professor på viddene

Publisert 20 februar

Det er vel grunn til å tro at styring og kontroll er en av grunnene til at sykehussektoren har fått bedre styring på økonomien.

I Dagsavisen 16. februar synser professor Kalle Moene om nyskapning, skaperkraft og Sovjetunionen. Han er mildest talt på viddene og man venter noe mer seriøst fra en professor.

Han hevder at konsekvensene av «new public management» har gått fullstendig av hengslene og at dette har ført til voldsom byråkratisering både i privat og offentlig sektor.

For det første lurer jeg på hvilken dekning han har for å si at dette er et problem i privat sektor? Fremstår kreative, suksessfulle bedrifter som DNB, Yara, Norsk Hydro, Opera, Telenor etc. som voldsomt byråkratiske, hvor systemene stjeler krefter fra kjerneoppgavene? Hvilket belegg har han for det?

I offentlig sektor kan mye bli bedre, men det er vel grunn til å tro at styring og kontroll er en av grunnene til at sykehussektoren har fått bedre styring på økonomien.

Videre er Flytoget, jernbanesektoren og eiendomsforvaltningen i egne firmaer som Entra og Rom eiendom eksempler på at tingenes tilstand er mye bedre nå enn for 10–15 år siden. Andre eksempler fra Oslo er sporveiene og eiendomsforetakene i Oslo, ved målrettet styring og kontroll leverer kommunen bedre tjenester og god økonomisk styring.

Professoren overgår seg selv når han sier – jeg siterer: «på dette området har utviklingen i dagens Norge paralleller til det gamle SOVJETUNIONEN, der dirigering, byråkratisering og bonussystemer sto i veien for selvstyre, mobilisering og virkelig markedsorganisering».

Det er en mildest talt underlig sammenligning. Konkursboet Sovjetunionen som ikke utviklet et skikkelig verdensledende produkt, annet en forurensning, sammenlignes med høyst produktive og nyskapende Norge. Håper mannen er feilsitert.

Urimelig av 
Jan Bøhler

Publisert 27 november 2014

Både Staten og Oslo kommune har overoppfylt sine forpliktelser i rene penger.

Innlegget er skrevet sammen med Mudassar Kapur, Stortingsrepreentant, Oslo Høyre

Jan Bøhler er prisverdig opptatt av levekår for befolkningen i Groruddalen, men han tar feil når han i Dagsavisen (18.11) får det til å fremstå som om verken Regjeringen eller Oslo kommune har til hensikt å fortsette arbeidet som er gjort i Groruddalssatsingen. Vi er enig med Bøhler i at mye arbeid gjenstår, derfor har også programkomiteen i Oslo Høyre slått fast av vi ønsker å fortsette områdesatsingene, ikke bare i Groruddalen, men også på Tøyen og i Oslo Sør.

Groruddalssatsingen er basert på en avtale mellom Oslo kommune og Staten som ble inngått i 2007 med varighet til 2016. I løpet av årene som er gått er det gjennomført hundrevis av små og store tiltak i hele Groruddalen. Både Staten og Oslo kommune har overoppfylt sine forpliktelser i rene penger. At Regjeringen i statsbudsjettet signaliserer at satsingen i sin nåværende form skal evalueres når avtalen løper ut, er helt naturlig. Kommunal- og regionaldepartementet er i sitt budsjettforslag også tydelig på at de vil fortsette samarbeidet med Oslo kommune.

Når Bøhler likestiller enhver innsats for å bedre levekårene i Groruddalen med å fortsette satsingen i sin nåværende form, mener vi at han låser mulighetene for å finne nye og bedre tiltak. Det er ikke sikkert at det beste for innbyggerne i Groruddalen er å fortsette med de samme tiltakene som vi har gjennomført de siste åtte årene. Ett eksempel er gratis kjernetid i barnehagene, en ordning som et forskningsprosjekt omtalt i Aftenposten tidligere denne uken slår fast burde være mer målrettet. Programkomiteen i Oslo Høyre har da også foreslått å gjøre gratis kjernetid byomfattende, men behovsprøvd etter foreldrenes inntekt.

Bøhlers påstand om at Høyre ikke er opptatt av å utjevne forskjeller faller på sin egen urimelighet. Det borgerlige byrådet i Oslo har gjort betydelige satsinger for å bedre levekår i Groruddalen på mange andre områder enn det som dekkes av Groruddalssatsingen. Vi bruker for eksempel betydelig mer penger per elev på skolene i Groruddalen enn mange andre skoler i byen. Dette er målrettet innsats for å hjelpe de elevene som har store utfordringer med norsk språk siden de ikke har foreldre med norsk morsmål.

Det er både fornuftig og vanlig praksis at vi evaluerer et så stort og viktig prosjekt som Groruddalssatsingen. Basert på denne evalueringen vil Oslo Høyre jobbe sammen med Regjeringen og Stortinget for en ny og tilpasset områdesatsing også etter 2016.

Oslos unge

Publisert 23 januar 2014

Osloskolen har i en årrekke vært landets beste til å løfte fram barn og unge uavhengig av deres sosioøkonomiske bakgrunn.

Per Anders Langerød (Ap) fremsetter en rekke påstander i Dags­avisen (13.1) om det borgerlige Oslo-budsjettet og mener vi ikke prioriterer barn og unge. Tvert imot, i årets driftsbudsjett går 16,4 milliarder til skoler og barnehager. Dette innebærer at omtrent hver tredje krone i Oslo-budsjettet går til barn og unge. Skolebudsjettet alene øker reelt med 322 millioner kroner fra 2013 til 2014. Ved å bruke de store pengene på skoler og barnehager, får barn og unge mulighet til å realisere sine evner og talenter, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Der det er større utfordringer, setter vi inn økte ressurser.

Osloskolen har som mål at 90 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring innen 2015. Frafallet er lavere i Oslo enn på landsbasis og på vei ned. Langerød påstår også at andelen elever som scorer lavest holder seg på et urovekkende stabilt nivå, men når det for eksempel gjelder lesing, har andelen på nivå 1 på 5. trinn sunket fra 24,8 prosent i 2011 til 17,7 prosent i 2013. Oslo utmerker seg som det fylket med lavest andel elever på svakeste nivå. Dette viser igjen at utviklingen ikke er på gal kurs.

Som Langerød er inne på, øker gjeldsgraden til kommunen. Den høye investeringstakten grunnet høy befolkningsvekst innebærer at kommunens gjeldsgrad øker fra et nivå på 45 prosent i 2013 til cirka 75 prosent i 2017. Det han utelater å fremheve er at nettopp de store investeringene går til bygging og rehabilitering av skoler og barnehager. 40 prosent av investeringene våre i 2014 går til dette formålet. Over hele økonomiplanperioden skal vi investere nesten 11 milliarder til barnehager og skoler. Dette vil gi fremtidig avkastning.

Veksten i barnebefolkningen har vært stor de siste årene. Vi har de siste fire årene derfor økt antallet barnehageplasser med om lag 5.000. Per 15. 12. 2012 hadde om lag 44 prosent av ettåringene uten lovfestet rett, barnehageplass i Oslo. Ingen andre storbyer kan skilte med det samme. I 2014 vil Oslo etablere netto 1.250 barnehageplasser og vi akter å satse ytterligere. Videre tar han opp bemanningssituasjonen i barnehagene. Både bemanningstetthet, kompetansesatsing og flere tusen nyetablerte barnehageplasser de senere årene, gjør Oslo kommune til en god barnehageeier. Oslo har i dag 6,1 barn per ansatt, og vi har høyere voksentetthet enn både gjennomsnittet for landet og de andre store byene. På brukerundersøkelser scorer Oslobarnehagene godt, kommunale og private. Selvsagt er det fortsatt utfordringer, og vi er ydmyke for at det kan finnes enkelte eksempler på at barnehager er eller har vært for dårlig bemannet. Slike eksempler skal det tas tak i og rettes opp i.

Osloskolen har i en årrekke vært landets beste til å løfte fram barn og unge uavhengig av deres sosioøkonomiske bakgrunn. I årets og de fremtidige budsjettene fokuserer vi på å fortsette å utjevne forskjeller allerede i barnehagen. I en særskilt satsing på 50 millioner fortsetter vi å jobbe for å fremme sosial mobilitet. Dette gjør vi ved å utvikle barnas språkferdigheter, kartlegge behovene bedre slik at vi kan målrette tiltakene ytterligere og i tillegg sørge for kontinuerlig lederutvikling av de barnehageansatte.

Private vs. offentlige sykehjem

Publisert 25 september 2013

Det er ganske påfallende hvordan konkurranseutsetting av enkelte velferdsgoder skaper så stor uro i enkelte leire.

Kritikerne av privatdrevne sykehjem driver med bevisst feilinformasjon og unyansert retorikk. Sist ut er Tore Nyseter i Dagsavisen 18. september.

Han bruker vendinger som «profitt i skatteparadis», som tydelig skal gi inntrykk av at de private tilbyderne tjener store penger som det ikke betales skatt av og at pengene ender opp i skatteparadis. Det er rett og slett en feil påstand. La oss se på fakta. I Oslo er det fire private tilbydere av omsorgstjenester. Alle fire selskapene er selvfølgelig norske AS, to er eid av norske aksjonærer, to av svenske aksjonærer. De to svenskeide selskapene som driver sykehjem har siden 2008 betalt 18,5 millioner i skatt i Norge. Det største selskapet som også driver med andre relaterte aktiviteter har totalt betalt ca. 130 millioner i skatt i Norge. Det er betalt lite eller intet utbytte, og de enkelte selskapene har lav konserngjeld (som betyr at det ikke betales store rentebeløp til eier). I den grad det betales utbytte kommer dette til inntekt i Sverige, som ikke er et skatteparadis. Det kan så hende at eierne av det svenske selskapet er registrert i et slikt paradis, men før pengene kommer ditt, er det altså betalt mye skatt. De to norske selskapenes sykehjemsaktiviteter har betalt ca. 39 millioner i skatt i Norge. Null utbytte og liten eller ingen konserngjeld.

Videre påstås det at privatiseringen er en trussel. Nyseter må vite at det ikke er snakk om privatisering av norsk velferd. Sykehjemstilbudet er fortsatt et offentlig ansvar, det betyr ingen økonomisk forskjell for brukerne, det skaper altså ingen forskjellsbehandling mellom rike og fattige, alle får den samme offentlige støtten uansett hvem som utfører arbeidet.

Det er ganske påfallende hvordan konkurranseutsetting av enkelte velferdsgoder skaper så stor uro i enkelte leire. Det er mange offentlige tjenester som utføres av private; TT og syketransport, barnehager, fastleger er noen eksempler. Det er private «profitører» som selger medisiner, leier ut kontorer og selger en rekke tjenester til velferdsstaten uten at den er truet av den grunn.

Det er basert på Oslo kommunes «objektive kvalitetskriterier» ikke grunnlag for å påstå at de private tilbyderne driver dårligere enn ideelle og kommunale. Det ser heller ikke ut til at de ansatte er mindre fornøyd enn sine kollegaer i det offentlige. Profesjonelle kompetente selskaper som tilbyr velferdstjenester, er et viktig tilskudd til det offentlige tjenestetilbudet. De skal selvfølgelig ha anledning til å tjene penger for å få avkastning på sine investeringer. Konkurranse skjerper alle parter, noe ikke minst offentlige etater og foretak har godt av å bryne seg på.

IMF, boligpriser og marked

Publisert 6 september 2013

Noen varsler krakk, andre mener vi bygger for lite, her er det noe som ikke henger på greip.

Noen tar åpenbart feil, når IMF mener vi har en boble og markedet skal falle 40% og sosialistene mener at vi bygger for få boliger, så er det noe som ikke stemmer. En ting er i hvert fall sikkert; hvis markedet faller 40% blir det ikke bygget flere boliger. Skal IMF få rett så er det fordi det er for mange boliger allerede, og det er det vel ikke mange som tror på. Det kan jo tenkes at hvis vi bygget så mye som mange mener vi bør bygge, så får IMF rett.
Jeg mener at så lenge de store utbyggerne ikke bygger på spekulasjon, men venter til 50% er solgt, kombinert med at bankene er sitt ansvar bevist og gir lån basert på godt bank håndverk så er det ingen grunn til å tro at vi bygger for mye. At det er dyrt å kjøpe nytt er nok et resultat av høye kostnader og de faller nok ikke med det første.

 Dessuten er  brukt boliger uten for pressområdene ikke dyre, det er viktig i debatten om boligpolitikk å huske at ikke alle vil eller bør bo innenfor ring 3 i Oslo.

En ting er sikkert, politikerne kan ikke detaljstyre boligmarkedet, det er markedskreftene, (ikke noe stygt uhyre, det er bare møteplassen mellom tilbud og etterspørsel), som kan sørge for en balansert utvikling, hjulpet av kloke reguleringer og en trygg økonomisk styring av landets økonomi. Med bedre og raskere samferdselsløsninger rundt Oslo vil folk flytte ditt de har råd til å bo og markedet vil finne sin balanse. Storstilt subsidiert boligbygging som enkelte på venstre siden ønsker vil undergrave balansen og IMF vil få rett, 40% fall betyr økonomisk krise i landet vårt og det bør ingen ønske seg. For de som faller utenfor boligmarkedet, av ulike årsaker, har vi kommunale boliger og støtteordninger. For det store flertallet fungerer markedet utmerket.

En drøy påstand

Publisert 18 februar 2013

I Dagsavisen (12/2) har Tone Dahl og Anne Cathrine Berger et kraftig utfall mot byrådets politikk mot overfallsvoldtekter. Arbeiderpartiets bystyrerepresentanter får det ut til å høres ut som om det ikke gjøres en innsats mot vold og utrygghet i Oslo, og at den eneste redningen er innføring av Trygghetsindeksen. Dette er en kraftig forenkling.

Oslo-politiet og kommunen jobber tett sammen på mange områder og mye av det arbeidet består av de samme elementene som man finner i den danske modellen. Den består av to elementer; politiets statistikk og analyse, som selvfølgelig også Oslo-politiet jobber med, men i tillegg lar man et utvalg av byens innbyggere bli spurt om deres opplevelse av trygghet, faktisk opplevd vold osv. Dette kan være nyttig, men utgjør ikke nødvendigvis alfa og omega. Høyre er positivt innstilt til å støtte innføringen av modellen i Oslo, men en mirakelkur kan vi ikke vente oss. Finanskomiteens tur til København og Stockholm for å studere politiets arbeid for en trygg by viste at det gjøres meget godt arbeid i Stockholm også, uten at de opererer med en dansk modell.

Byrådet tok raskt affære i 2011 da Oslo opplevde en markant økning i overfallsvoldtekter. I tråd med et bystyrevedtak opprettet byrådet en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å analysere situasjonen og for å vurdere mulige tiltak. Arbeidsgruppen kom raskt frem til strakstiltak som så ble implementert. Gruppen foreslo også langsiktige tiltak, inkludert forslag om å innføre Trygghetsindeksen. Byrådet jobber godt sammen med politiet for å forebygge og bekjempe kriminalitet i Oslo. SaLTo-samarbeidet, som fokuserer på barne- og ungdomskriminalitet, ble etablert i 2006. Dette samarbeidet har mye til felles med hvordan dansk og svensk politi jobber sammen med de respektive kommunene; et tverrfaglig samarbeid mellom kommune, politi, helsevesen og frivillig sektor forankret helt til topps i organisasjonene, det vil si byrådslederen og politimesteren.

Resultatene er gode, statistikken for straffbare forhold blant ungdom har gått nedover de siste fire årene og er lavere enn i 2003 til tross for kraftig økning i antall ungdommer i alderen 12 til 23 år. Voldtektstallene for 2012 er ned fra 2011, Arbeiderpartiet har vært involvert i den tverrpolitiske innsatsen som bystyret tok initiativ til høsten 2011 og kan dele æren for de positive resultatene, men da får de holde seg for gode til å harselere over manglende innsats fra byrådet. Politiets tilstedeværelse er et av de mest effektive tiltak for å redusere kriminalitet. Økte ressurser til politiet i Oslo vil kunne forbedre folks følelse av trygghet ytterligere, men det er det den rødgrønne regjeringen som må sørge for, byrådet i Oslo har ikke ansvar for politibudsjettet.

Til slutt vil jeg bemerke at jeg finner Dahl og Bergers bemerkning at: «det ikke trenger å ha noen betydning for prioritering av saker som har med kvinner å gjøre at Oslo stort sett ledes av menn. Men det er lett å tenke det motsatte» for oppsiktsvekkende. At voldtektsproblematikken i Oslo skal være lavt prioritert av menn er en drøy påstand. Jeg synes Dahl og Berger bør reflektere over det faktum at alle unge kvinner som er utsatt for overfallsvoldtekter er en manns kone, kjæreste eller datter. Skulle vi da ikke bry oss?

Afghanistan og korrupsjon

Publisert 29 november 2012

...og bombing av jordmor klinikk

Er det virkelig verdt å intervenere militært i et slikt land? Offre våre soldater og kaste gode penger etter dårlige?? for å holde korrupte middelaldrende menn ved makten? Det er mange andre fattige land som kunne brukt de midlene bedre.

skatt på arbeidende kapital

Publisert 23 november 2012

noe galt blir ikke riktig av å gjenta det til det kjedsommelige

Skatt på arbeidende kapital også kalt formueskatt.

Det gjentas til det kjedsommelige at fjerning av skatt på arbeidende kapital vil skape nullskatteytere. Det er ikke riktig. La oss ta et tenkt eksempel; to personer arver 1 million hver. Den ene er ansatt i et arbeidstaker forhold, den andre er investor. Den første personen setter 1 million i banken og betaler da 28% skatt på avkastningen av bankinnskuddet. I tillegg betaler han selvfølgelig skatt på sin inntekt. Den andre investerer sin million i et AS. AS går med overskudd og betaler 28% skatt av dette. Investoren trenger tross alt penger til å leve så han tar ut et styrehonorar og betaler skatt på dette, og skulle han trenge mer penger så tar han ut utbytte og betaler 28% skatt på dette(med et lite skjermingsfradrag). Går selskapet bra og han velger å selge AS betaler han 28% skatt på gevinsten.

Noe som ikke blir diskutert er hva de formuende vil gjøre med den sparte skatten. La oss tenke oss at det dreier seg om en skatteregning på 1 million. Disse midlene kan brukes på to måter, enten forbrukes eller investeres. I det første tilfellet vil store deler av summen likevel tilfalle staten pågrunn av MOMS og andre avgifter, som et eksempel vil store deler av beløpet tilfalle staten hvis personen kjøper en stor dyr bil, sannsynligvis over 50%. M.a.o bortfall av skatteproveny ved avskaffelse av formueskatt har ikke et 1 til 1 forhold.

Mer interessant er det at den formuende nå ikke trenger å ta ut utbytte for å betale skatten. I praksis betyr det at bedriften hans kan nå bestemme hva som er best for bedriften, det kan være investeringer, FOU og kanskje bonuser til de ansatte!! Det sikrer bedriften, lokalsamfunnet og de ansatte.

De aller fleste er enig i at det er vanskelig å skaffe penger til oppstartsbedrifter, det er mangel på private og offentlige penger til å finansiere gode ideer. Det er også mangel på penger til å beholde norsk eierskap til gode bedrifter. De aller fleste er enig i at staten eier for mye av norsk næringsliv og vi ser at også en rødgrønn regjering er nølende til å redde bedrifter. Da mener jeg at det måtte være bedre om norsk næringsliv og dets private eiere fikk beholde større del av opptjente verdier i bedriften slik at vi bygger et sterkt norsk privat eierskap, til glede for Norge. Moderniseringen av Norge og vekst utenfor oljenæringen er avhengig av at privat kapital er tilgjengelig til nye satsningsområder, det er en oppgave for privat risikokapital. Private risikotakere viser seg gang på gang å være bedre til å allokere kapital enn staten. Vellykkete bedrifter skaper vekst og deretter øket skatteinngang.

SAS, AP og Strand

Publisert 21 november 2012

Arne Strands kommentar 20 november tar for seg dramaet om SAS fremtid på en merkverdig måte

Det skrives at det var forhandlinger etter Al Capone-metoden, noe som skal bety at det ble forhandlet kynisk og med en pistol til tinningen. Fargerikt beskrevet for å si at den nordiske arbeidsliv modellen ble grovt brutt av ledelsen. Situasjonen er vel heller at SAS sine ansatte i årevis ikke har vært villig til å innse at selskapet ikke har hatt en bærekraftig kostnadsstruktur. Noe lignende har vi sett i USA og Europa, med mange flyselskapkonkurser de seneste 20 årene. Eldre vestlige flyselskaper bygget seg opp til prestisjefyllte, men også høykost arbeidsplasser i de gode vekstårene på 50 og 60 tallet. Siden kom billigere og bedre konkurenter på banen, selskaper som Thai, Singapore Airlines, Virgin etc etc, i tillegg dukket etterhvert lavpris selskapene opp. De SAS ansatte har ikke villet innse realitetene og selskapet har gått fra streik til streik og fra skanse til skanse. Når så bankene sier stopp, hva er da alternativene? Kutt så det monner eller konkurs. SAS ansatte som alle andre må innse at banker og eiere ikke kan «subsidiere» driften over tid for å opprettholde arbeidsvilkårene.

 I slutten av kommentaren gir Strand sin partikollega Trond Giske ros. Det vil jeg også gjøre, men av en helt annen grunn. Det er noe uvirkelig ved Strands kommentar, se bare; «Det er først nå, med næringsminister Trond Giske, at den norske staten har kommet strekt og synlig på banen.» Ja det er korrekt, det er han som er Al Capone, det var han som ba ledelsen å sette pistolen til tinningen til fagforeningene, ved å si at staten ikke ville støtte selskapet uten at de ansatte ga fra seg pensjon, lønn og godtok oppsigelser. Som kjent pleier ikke mafiabosser å true selv, det bruker de sine håndlangere til, altså styre og ledelse i dette tilfellet. Så ja Giske skal ha ros han gjorde det eneste rette, og fortsatt vil regjeringen selge SAS, mens Strand skriver at nå må Giske gi SAS støtte. Nei den norske stat skal ikke eie et flyselskap, regjeringen har rett, andre kan drive bedre, det ser vi jo mange eksempler på. Vi må også innse at bransjen er ekstremt utsatt for globaliseringens effekter. SAS kan ikke klare å konkurere med lavkostland.

Så hva er løsningen? Skill ut SAS Norge, sats på innenlands og direkteruter i Europa, kutt ut Kastrup og glem ambisjoner om direkte langdistanseruter. Kundenes behov for langdistanse kan tilfredstilles gjenom samarbeidsavtaler med Star Alliance partnere, dessuten kan kundene i mange tilfeller få bedre tilbud fra Finnair, KLM, Icelandair på enkelte ruter. Privatiser selskapet 100 %. Om det blir utenlandsk eiet skal vi ikke bekymre oss for, men hyggelig om norsk næringsliv stiller opp.