Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Kommentar #40
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Rasistiske holdninger lever i beste velgående, men for tiden benytter rasistene etniske og religionsmessige stigma når de utøver hetsen sin, bedriver diskriminering eller vil innføre apartheid-ordninger.

Nå er kultur og religion i motsetning til "rase" ikke biologisk. Er det ikke mer rasistisk å anse kultur for å være knyttet så tett opp mot biologi at en kritikk av kulturen i realiteten er en kritikk mot et menneskes biologiske sammensetning, og derfor rasisme?

Ditt argument ser nemlig ut til å være basert på at det å kritisere eller til og med rakke ned på kultur og religion er rasistisk (altså at kultur og religion er knyttet til biologiske forskjeller). Det er holdninger man bør ta sterk avstand fra, fordi det nettopp gir ammunisjon til rasistiske forestillinger.

Du bør altså ta en omgang med deg selv og se om du virkelig vil bruke argumenter som er basert på at ukultur kommer av genene til menneskene som utøver denne.

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Kjære Håvard Moen, du har misforstått meg fullstendig

Kommentar #41
Moe Håvard – gå til den siterte teksten.

Du bør altså ta en omgang med deg selv og se om du virkelig vil bruke argumenter som er basert på at ukultur kommer av genene til menneskene som utøver denne.

Poenget mitt er nettopp at genetiske forskjeller som kreerer såkalt "ukultur" ikke er påvist, neppe lar seg påvise, og det å basere begrepet "rasistiske" holdninger på genetiske begrepskjennetegn innebærer uvitenskapelig vrøvl. Gjennom tiår og hundreår var det såkalte "tenkere" som syslet med den slags kvasiteorier basert på "biologisk avstamning", og nazistene perfeksjonerte galskapen.

De underliggende motivene var allikevel hele tiden å legitimere sosial forskjellsbehandling, diskriminering, undertyrykkelse og fordrivelse. Det er disse motivene som er "rasisme", ikke den biologisk baserte definisjonen til nazistene som omhandlet fantasibildet om ulike, såkalte "menneskeraser". Hvis begrepet "rasisme" over hodet skal ha noe fornuftig innhold, så er det en form for politisk og sosial apartheid, og som ikke har noen relevans innenfor biologien i det hele tatt.

"Rasisme" er et vel innarbeidet begrep i dagligtalen. Strafferetten benytter det ikke, men spesifiserer "diskriminerende handlinger og hatefulle ytringer ut fra nasjonal opprinnelse, hudfarge, etnisk eller religiøs tilhørighet osv." som forbrytelser. I dagligtale, og utenfor rettslivet, er det greiere å si "rasisme" enn det mye lengre men allikevel mer presise uttrykket "diskriminerende handlinger og hatefulle ytringer ut fra..." Og noe annet, fornuftig innhold kan begrepet "rasisme" heller ikke ha.

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Kommentar #42
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Poenget mitt er nettopp at genetiske forskjeller som kreerer såkalt

Slik argumentasjonen din fremstår for meg, så er det at man ikke kan kritisere (eller rakke ned på eller hva man måtte ønske) religion og kultur for da er det rasisme. Men rasisme handler om biologiske trekk (irrelevante trekk, men likevel biologiske trekk), og da er jo den logiske følgen av din argumentasjon at religion og kultur må være basert på det biologiske. Dermed blir tankegangen din rasistisk i seg selv.

Jeg synes dermed det er rasistisk å hindre selv det å rakke ned på andre kulturer eller religioner, fordi det nødvendigvis må forutsette at kultur er forhåndsbestemt og uforanderlig!

Hva du mener de underliggende motivene er, er veldig lite relevant. Det du må forholde deg til er hva folk uttaler. Og hvis man uttaler seg negativt om en religion eller en kultur så må du forholde deg til det, og ikke begynne med egne nærmest rasistiske utfall der du angriper den som angriper kulturen. Og igjen så mener jeg dette logisk sett er rasisme fordi du må mene at kultur er biologisk betinget, noe jeg avviser på det sterkeste. Jeg mener faktisk slike holdninger er direkte destruktive, og faktisk rasistiske.

Rasisme må gå ut på noe som er biologisk og uforanderlig. For eksempel vil jeg anse hets mot homofile som det samme konseptet som rasisme (selv om jeg ikke vil bruke selve ordet rasisme om det fordi det vanner ut begrepet og latterliggjør det).

Men poenget mitt er: Hvis det ikke er lov å kritisere kultur og religion fordi man da blir en "rasist", så har det moderne demokratiet slått seg selv overende og blitt overtatt av rasistiske holdninger som ikke hører hjemme der.

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Kommentar #43
Moe Håvard – gå til den siterte teksten.

Rasisme må gå ut på noe som er biologisk og uforanderlig.

Du tviholder på at rasisme nødvendigvis må dreie seg om holdninger som stigmatiserer, diskriminerer, eller hetser mennesker ut fra biologiske trekk og kjennetegn - og intet annet. Det er i våre dager en utpreget konservativ og innskrenket bruk av ordet ”rasisme”.

Teorier om at det fins såkalte, biologisk baserte ”menneskeraser” er flere hundre år gamle. Vitenskapelig sett er slike teorier vrøvl og vranglære fra ende til annen, men de har vært flittig benyttet som politisk virkemiddel til å hetse, undertrykke og forfølge folkegrupper. Underliggende motiver har gjerne vært økonomiske.

Radikaleren Henrik Wergeland agiterte i sin tid mot diskriminering av såkalte ”jøder” i Norge. Jødene var en folkegruppe med egen, spesifikk religion og kultur. De utgjorde en minoritet i mange land og var identifiserbare på grunn av sin tro og sine kulturelle uttrykksformer. Minoriteten ble hetset og tidvis drevet på flukt i Europa gjennom flere hundre år.

Så inntraff en spesiell epoke like før og under andre verdenskrig. Naziregimet i Tyskland bygde opp en hel ”lære” og en massiv propaganda rundt en kvasivitenskapelig ide om at folk i det nordlige Europa angivelig skulle være en spesiell og overlegen såkalt ”menneskerase” med felles avstamning og biologiske særtrekk. Deretter gikk man i gang med å rense ”riket” for alle andre såkalte ”menneskeraser”, samt homofile, åndssvake osv. Verst gikk det i praksis ut over en bestemt folkegruppe med felles religiøse og kulturelle kjennetegn, de såkalte ”jødene”. For sikkerhets skyld omhandlet "læren" en særskilt, nazistisk ”raseteori” for Europas jødiske minoriteter.

Verden har gått et stykke videre siden 1945. Moderne genetikk har klargjort at det å benytte biologiske kjennetegn på bestemte folkegrupper, har ingen rot i virkeligheten og er i beste fall uønsket, politisk tullprat. Men såkalt ”biologisk rasetenkning” sitter enda hardnakket i folkedypet. En lærebok i skoleverket var eksempelvis i bruk så sent som tidlig på 1960 tallet. Den lærte norske elever at det fantes tre såkalte ”menneskeraser”, en svart, en gul og en hvit. Det er ikke til å undres over at enkelte, mindre opplyste individer fremdeles insisterer på at bruk av ordene ”rase” og ”rasisme” om mennesker nødvendigvis må omfatte et slags biologisk element.

Det fins verken holdbarhet, fornuft eller anstendighet bak slik tenkning og slike begrepsdefinisjoner. Skal man i dag bruke ordet ”rasisme”, slik innleggets tittel ”Antiislamist – men ingen rasist” oppfordrer til, så bør man i det minste klargjøre hva ordet ”rasisme” i dag med rimelighet kan sies å bety. Hvis man ikke snakker ut fra felles forståelse av begreper, så reduseres diskusjonen lett bare til en serie misforståelser og kjefting.

Rasisme er i våre dager et mye videre begrep enn bare det som angivelig skulle ha noe med biologi å gjøre. Ordet ”rasisme” er en fellesbetegnelse for en type holdninger i samfunnet som går ut på ønske om å stigmatisere, diskriminere, undertrykke, hetse og forfølge mennesker ut fra spesielle gruppekjennetegn. Straffeloven og diskrimineringsloven presiserer greit hvilke gruppekjennetegn som er forbudte og straffbare å benytte ved rasistiske utsagn og gjerninger, for eksempel: Nasjonal opprinnelse, etnisk gruppetilhørighet, religion, livssyn, hudfarge, kjønn, seksuell legning, handikap…

Når det så gjelder begrepet ”islamisme”, så beskriver det tilhengere av en ytterliggående politikk, og i enkelte spesialtilfeller også en ekstremistisk politikk. De aller, aller fleste som tror på verdensreligionen Islam, tar sterk avstand fra ekstremistisk islamisme. Norske muhammedanere er politiske antiislamister, med unntak av bitte lite et fåtall politiske ekstremister som skiller seg klart ut.

Men folk med rasistiske holdninger tar ikke slike bagateller inn over seg. For dem er gjerne alle muhammedanere ”islamister”, og så hetser man gjerne muhammedanere generelt ved å ytre seg nedsettende eller hatefullt om dem og deres religion. Det er forbudt og straffbart. Man bør ikke forsøke å rettferdiggjøre den slags rasisme ved å snu alle begreper på hodet og ende opp med å erklære norsk lovverk ”rasistisk”.

I ekstreme tilfeller kaller rasistene gjerne alle medmennesker som har litt ”fremmedartet” hudfarge, klesdrakt og språk for ”islamister”, uansett hvilken religiøs tro eller hvilket livssyn de faktisk måtte ha. Dette er rasismen i praksis i Norge i dag. Styggedommen er dessverre utbredt.

Rolf B Engelhardtsen
Innlegg: 1
Kommentarer: 207

Kommentar #44

Marita Synnestvedt (K36)

Er ening med deg..

Ytringsfrihet:

Ytringsfrihet er viljen til å forsvare en persons rett til og komme med den verste form for ”ytring”. Som du selv er uenig i.

“Freedom of expression is to be thin to the limit of Decency, a check on democracy, freedom of speech, is a myth created by politicians and the media? Or is a fact! We living in a state, society that tolerates different opinion, freedom of speech”. –LOLTOROCK editorial -2012

Må ses... Interview with American Atheist- Douglas Adams

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Ytringsfrihetens grenser

Kommentar #45

Ytringsfrihet er viljen til å forsvare en persons rett til og komme med den verste form for ”ytring”.

Tankefriheten skal være ubegrenset, av respekt for menneskeverdet.

Men samfunnet må sette grenser for hvilke handlinger folk kan foreta seg. Man kan tenke, tro og mene hva man vil, men i det øyeblikk man fremsetter en ytring, så begår man en handling som har sosial virkning. Derfor setter loven presise grenser for ytringsfriheten.

Norsk lov regulerer ikke ytringer innenfor privatlivets rammer eller i familiære forhold. Grensen går når ytringer fremsettes i offentlighet. Rasistiske ytringer i offentlighet er forbudte og straffbare handlinger, akkurat som f.eks. trusler eller oppfordring til staffbare handlinger. "Rett til å komme med den verste form for ytring" eksisterer altså ikke i Norge.

Man kan like eller mislike lovverket, eventuelt gi uttrykk for anarkistiske eller nihilistiske holdninger. Men å nekte for at yrtingsfriheten faktisk har sine grenser i Norge er å fornekte den klare, reelle sannhet. Man forsvarer heller ikke prinsippet om ytringsfrihet på noen god måte ved å forfekte at friheten skal være grenseløs.

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Kommentar #46
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Du tviholder på at rasisme nødvendigvis må dreie seg om holdninger som stigmatiserer, diskriminerer, eller hetser mennesker ut fra biologiske trekk og kjennetegn - og intet annet.

Det gir ingen mening å omtale noe som rasisme hvis det ikke handler om uforanderlige trekk ved et menneske. For eksempel hudfarge. Under dette faller også seksuell legning, men jeg vil likevel ikke omtale hets av en seksuell legning som rasisme. Da utvanner man begrepet, og det blir ubrukelig. Det er samme konsept, men man kan ikke bare utvide et begrep uten videre.

Jeg holder fast ved at det å omtale kritikk eller nedsettende karakteristikker av kultur eller religion som rasisme er rasistisk i seg selv. Husk forresten på at rasister som regel ser ut til å nekte for at de er det.

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Kommentar #47
Moe Håvard – gå til den siterte teksten.

Jeg holder fast ved at det å omtale kritikk eller nedsettende karakteristikker av kultur eller religion som rasisme er rasistisk i seg selv

Og i det tilfellet er alså ikke biologiske kjennetegn nødvendig?

Synes du i så fall bruker din egen, gammeldagse definisjon på "rasisme" ganske tilfeldig og etter forgodtbefinnende.

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Kommentar #48
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Og i det tilfellet er alså ikke biologiske kjennetegn nødvendig?

Jo, fordi en slik definisjon av rasisme må forutsette at kultur er biologisk. Det er en rasistisk holdning. Personer som tilhører en negativ kultur (f.eks. æresdrap, omskjæring av gutte- og jentebarn, osv.) gjør ikke det fordi de er biologisk "programmert" til å være onde, men fordi de er lært opp til å akseptere slike onde ting fordi de er vokst opp i den kulturen. De kan dermed læres opp til å ikke akseptere dem.
Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Spørsmål

Kommentar #49
Et generelt spørsmål som er litt på siden av det som diskuteres: Representerer Islamsk Råd Norge moderate muslimer i dette landet?
Rolf B Engelhardtsen
Innlegg: 1
Kommentarer: 207

BØ (K41)

Kommentar #50

Hei Ben

Enig, det er et par grenser for ytringer!

Norsk lov regulerer ikke ytringer innenfor privatlivets rammer eller i familiære forhold. Grensen går når ytringer fremsettes i offentlighet. Rasistiske ytringer i offentlighet er forbudte og straffbare handlinger, akkurat som f.eks. trusler eller oppfordring til staffbare handlinger. "Rett til å komme med den verste form for ytring" eksisterer altså ikke i Norge.

After The Rapture

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Håvard Moens kommentarer

Kommentar #51

I FN’s”International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”, resolusjon i hovedforsamlingen nr. 2106 av 21.12.1965, med ikrafttredelse 04.01.1969 i overensstemmelse med artikkel 19, slår verdensorganisasjonen fast at begrepet ”rasistisk diskriminering” omfatter diskriminering ut fra etnisk opprinnelse og tilhørighet eller nasjonalitet, så vel som også (tradisjonelt) hudfarge eller avstamning.

Verdens stater har akseptert konvensjonen med dens reviderte definisjon av rasisme. Altså ble rasismebegrepet allerede i 1960-årene på verdensbasis utvidet fra å gjelde diskriminering ut fra tradisjonelle, biologisk baserte kjennetegn til også å omfatte diskriminering ut fra nasjonalitet eller etnisitet.

Norsk lov har, i overensstemmelse med internasjonal lov, bestemmelser som i realiteten innebærer at ”rasisme” i Norge uten tvil også gjelder diskriminering ut fra nasjonalitet og etnisitet, forhold som ikke bygger på biologiske begrepskjennetegn. Men det norske Stortinget har gått enda lenger enn FN og nevner også mer presist diskriminering ut fra religion og livssyn, homofil orientering eller nedsatt funksjonsevne, i tillegg til (FN’s) hudfarge, avstamning, nasjonalitet og etnisitet.

Både i Norge og på verdensbasis er altså rasismebegrepet utvidet og omfatter flere forhold som ikke gjelder diskriminering ut fra biologiske begrepskjennetegn. Men Håvard Moen nekter hårdnakket å anerkjenne realitetene i norsk lov og verdenssamfunnets konvensjon. Hans private rasismebegrep omfatter bare diskriminering ut fra biologiske kjennetegn. Det forvirrer og forulemper meningsfull diskusjon.

Håvard Moen går enda et stykke videre (i kommentar #42): Han påstår at hvis diskriminering ut fra kultur og religion er rasisme, ”…så har det moderne demokratiet slått seg selv overende…” Det må da være slitsomt å befinne seg på kollisjonskurs med det moderne demokratiet, både på nasjonalt og internasjonalt plan? Hvorfor ikke like gjerne innrømme at man har tatt feil? Det burde være mindre krevende enn å ta opp en håpløs åndskamp mot realiteten i nasjonal og internasjonal lovgivning.

Eller snakker vi om noe annet og mer? Kan det dreie seg om en krampaktig trang til å bortforklare at stigmatiserende, nedverdigende og hatefulle ytringer mot muhammedanere og deres religion og etnisitet faktisk er rå og reinspikka, moderne rasisme, slik den også praktiseres i organisert regi av utpregede rasistorganisasjoner som eksempelvis NDL og SIAN?

Rolf B Engelhardtsen
Innlegg: 1
Kommentarer: 207

Moen Håvard (k46-48)

Kommentar #52

Moen Håvardsier: Jeg holder fast ved at det å omtale kritikk eller nedsettende karakteristikker av kultur eller religion som rasisme er rasistisk i seg selv. Husk forresten på at rasister som regel ser ut til å nekte for at de er det.

Definisjon på:

rasisme = -The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races:-Theories of racismprejudice, discrimination, or antagonism directed against someone of a different race based on the belief that one’s own race is superior:or:

Så det du sier er at kritikk av ”fyllekultur” er rasisme rettet mot den gruppen? eller kritiske bemerkninger og advarsler om at i ”Bongo” er folk flest Kannibalal og spiser feite turister, er det Rasisme grunnet i negativ kritikk av deres tradisjoner.

Kritikk er ikke nødvendig noe negativt (f.eks "Kritikk av fyllekultur”)
Kultur har ikke en sammenheng med biologiske egenskaper hos grupper av mennesker.

Basta.....

Inge Kristiansen
Innlegg: 31
Kommentarer: 4274

BØØØØ!

Kommentar #53

Ben Økland setter likhetstegn mellom diskriminering og rasisme.

Han har ikke støtte for det i lovverket; §135 i Straffeloven: http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-017.html

For det som omtales som straffbare forhold kalles "diskriminering" - ikke "rasisme"!

Og vi ser av lovteksten at det er ikke forbud mot å diskriminere noen's kultur og politiske overbevisning, siden dette er noe som er tankegods snarere enn medfødte egenskaper hos oss mennesker. Det er tross alt helt frivillig å følge den eller den kulturen. På samme måte som det er helt frivillig å velge å bli f.eks kommunist eller f.eks facist.

Jeg synes forøvrig at religiøs overbevisning heller ikke burde få den beskyttelsen den har i §135 i straffeloven nettopp fordi også dette er tankegods som er frivillig å ha, på lik linje med en gitt politisk overbevisning.

Jeg kan ikke se at Økland har klart å godtgjøre at diskriminering av det som er listet opp i lovteksten er det samme som rasisme! Det virker på meg som at han har en meget utvidet definisjon av rasismebegrepet. Dette bidrar til å utvanne begrepet, da andre faktisk forholder seg til den snevrere, mer leksikale definisjonen. Jeg vi gå så langt å si at det Økland gjør, er et forsøk på å kreere "nytale" - og således bidra til mer forvirring om begrepet rasisme. Dette synes jeg er uheldig all den tid problemet rasisme er alvorlig nok i seg selv - slik det snevrere begrepet faktisk rommer - at det faktisk er mer til skade enn gavn å utvide begrepet til å gjelde diskriminering av alt mellom himmel og jord - og fandens oldemor.

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

RBE

Kommentar #54

"Kritikk" er en høyst aktverdig, intellektuell virksomhet (forutsatt at den blir saklig gjennomført). Det er korrekt at kritikk trenger verken være negativ eller positiv, men skal være saklig bedømmelse ut fra gitte kriterier.

En hvilken som helst form for "kultur" kan ha, men trenger ikke ha, noen hjemmel innenfor "etnisitet". "Fyllekultur" har neppe noe etnisk eller religøst aspekt (hvis vi da ikke spesifikt snakker om naboen min). Men kultur kan også være en uttrykksform for etnisitet. Slik er det ofte i de sammenhenger diskusjonen her gjelder.

Hvis "Bongo" spiser feite turister, så er det først og fremst indikasjon på kannibalisme. Antropologien beskriver et lite antall eksempler på at kannibalisme har eksistert som etnisk-kulturelt særpreg, men forkomsten er ukjent i dagens Norge og derfor lite relevant i sammenhengen.

Rasisme er når man stigmatiserer, diskriminerer, hetser eller forfølger mennesker på grunn av deres identitet.

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Ordkløveri og bokstavfortolkning

Kommentar #55
Inge Kristiansen – gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke se at Økland har klart å godtgjøre at diskriminering av det som er listet opp i lovteksten er det samme som rasisme

Å forstå og tolke lovteksten innebærer nødvendigvis å ta i betraktning og tillegge avgjørende vekt til de konvensjoner som Norge har undertegnet, og som derfor også er norsk lov.

Teksten er sånn, og det er FN, ikke Økland, som har forfattet den: "...the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life".

Hvis ikke "racial diskrimination" er rasisme, så er man ute og går i det verbale flisespikkeriets villniss.

Du har helt rett i at verken begreper som "kultur" eller "politisk overbevbisning" er elementer i verken norsk eller internasjonal lovgivning i disse sammenhengene. Nøkkelordene er "etnisitet" (i norske og internasjonale bestemmelser) og dessuten "religion" (i norske bestemmelser).

Og bestemmelsene lenker "muslim- og Islamhaterne" våre effektivt til gapestokken.

Rolf B Engelhardtsen
Innlegg: 1
Kommentarer: 207

alle

Kommentar #56

BØ... humor lol.

Kultur kritikk og Rasisme!

Jeg mener at Kultur kritikk og kritikk ikke må sammen blandes med rasisme ”to forskjellige ting”.

Nå kan alt ha et bakteppe, underliggende meninger etc. Glem det.

Stiller et åpent spørsmål:

Kritikk rettet mot en kultur eller tradisjon, handling som ”kjønnslemlestelse av kvinner” i Somalia, vil du betegne kritikk av den handlingen som Rasistisk?

Takk

god lørdag

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Kommentar #57

Rasisme er å stigmatisere, diskriminere, hetse eller forfølge mennesker på grunn av deres identitet. Rasister kan typisk benytte seg av å utøve svertekampanje mot personer under dekke av å forkle tiltaket som såkalt ”kritikk” av enkeltmenneskers eller gruppers kulturelle eller religiøse bakgrunn.

Saklig kritikk er sunt og selvsagt ikke rasisme. Kultur og religion bør i høy grad være gjenstand for kritisk analyse.

Både Himmler/Goering sine utlegninger om ”jødefaren” og ”Fjordman”/Breivik sin lære om ”eurabia-konspirasjonen” er historiske eksempler på rasisme av format. Rasistpropagandaen har ingen ting med saklig kritikk å gjøre.

Gammelnazistene utnyttet biologien, for i følge budskapet deres representerte jødene genetisk forurensning i det såkalte ”renrasede, ariske”riket. Våre muslimhatere misbruker religionen, for i følge budskapet deres er Islam en slags forkledd, politisk løgner-bevegelse som har til skjult hensikt å overta såkalte ”etniske europeeres” hjemland og undertrykke alle som har såkalt ”ekte, europeisk kulturidentitet”. Begge rasistbevegelsene har som felles kjennetegen: Kampanjemessig vekt på å sverte en minoritetskultur samt konspirasjonstenkning og skremselspropaganda.

Inge Kristiansen
Innlegg: 31
Kommentarer: 4274

BØØØØ - igjen :-)

Kommentar #58

Ben Økland har sin egen privat definisjon av rasisme, som han i #57 fortsatt holder fast ved, selv etter at jeg i #53 viste til at §135 i srtaffeloven kaller det straffbare for "diskriminering" - ikke "rasisme". Ordet rasisme er avledet av ordet "rase". Og hva er så rasisme, slik vi kan lese om det i diverse forsøk på å definere det; http://snl.no/rasisme Et sitat: "rasisme - oppfatning eller sett av holdninger som bygger på forestillingen om at mennesket kan deles inn i distinkte «raser» og at disse kan rangeres som høyerestående eller laverestående på grunnlag av antatte sammenhenger mellom stiliserte biologiske og mentale eller kulturelle egenskaper."

I denne definisjonen så ser vi at medfødte trekk, så som f.eks. hudfarge er rasistisk å diskriminere. Men, ut ifra lovverket og diverse leksikale definisjoner så skilles det mellom dikriminering pga. medfødte trekk så som hufarge - og selvvalgte trekk, så som religiøse tanker. §135 forbyr desverre å diskriminere religiøse trekk. Dette er en uting og Stortinget bør innsnevre §135 til å kun forby diskriminering på bakgrunn av medfødte trekk - ikke trekk som er selvvalgte. (jeg gruer meg til den dagen det blir forbudt å diskriminere Bieber-fans)

For det er helt frivillig om man vil tro på noe religiøst. Det er helt frivillig om man vil sympatisere med det eller det politiske partiet. Og det er helt frivillig å være del av den eller den kulturen.

Økland unnlot å svare på Rolf B Engelhardtsen's spørsmål vedrørende skikken med omskjæring. Dette synes jeg er feigt! Det eneste riktige svaret som jeg ser det, er at det er selvsagt ikke rasisme å kritisere omskjæring! Tvert imot, skikken med omskjæring er barbarisk og bør kritiseres enda sterkere enn den blir nå!

Å unnlate å kritisere andre menneskers barbariske skikker er i sin ytterste form mer "rasistisk" (egentlig mer diskriminerende) enn det å kritisere dem, for unnlatelsen kan ofte få en ovenifra-og-ned-holdning som dette: "De er jo så søte der de sitter i sine hytter lagd av leire og avføring, vi må jo la de få beholde sin kultur... Og så har de så fargerike klær... og de er jo så blide..."

Rasisme-begrepet bør få ha sin snevre definisjon i fred, ikke utvides til å gjelde diskriminering an mass. For ved en slik utvidelse så er det rasisme hvis jeg skulle diskriminere en norsk-ættet muslim??? -- Hæææ?? - Come an, Økland. Forandres "rasen" bare fordi man plutselig skulle bli religiøs, f.eks muslim? - Ja eller nei?

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Kommentar #59
Inge Kristiansen – gå til den siterte teksten.

Ben Økland har sin egen privat definisjon av rasisme

Rester av gammel overtro om at det angivelig fins forskjellige menneskeraser på jorda, sitter nok som grums i både sjel og språk hos ganske mange. Det kunne dessverre ha vært ønskelig med mer folkeopplysning, skolering og vidsyn.

Men loven plikter i det minste alle å kjenne:

”De forente nasjoners internasjonale konvensjon 21. desember 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering skal gjelde som norsk lov…”(sitat fra §2 i den norske diskrimineringsloven av 3. juni 2005).

”Lovens formål er… å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn” (sitat fra §1 i den norske diskrimineringsloven av 3. juni 2005).

Og for ytterligere fordypning og utdypning:

”Diskriminering av minoriteter kan like gjerne ta utgangspunkt i religion, språk og kultur... Man har i den forbindelse lansert begreper som kulturrasisme eller nyrasisme som betegnelse…” (videre sitat fra samme artikkel om rasisme i samme leksikon som Inge Kristiansen henviser til).

Hvis FN, Stortinget og Store Norske Leksikon alle har adoptert ”min private” forståelse av hva rasisme er for noe (slik Inge Kristiansen synes å antyde), så burde jeg vel føle meg beæret? Men jeg gjør ikke det allikevel, for han prater jo så mye tull.

Del dette innlegget: