Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Egil Opsahl
Innlegg: 6
Kommentarer: 65

UNE er en menneskerettighetsorganisasjon!

- 19893 visninger Innlegg

I intervju med Ny Tid (utgaven 8. april) proklamerer UNE-direktør Terje Sjeggestad UNE som en menneskerettighetsorganisasjon. Dette er en helt ny vending i problematikken omkring UDI og UNE, og utsagnet fortjener derfor å gås nærmere etter i sømmene.

- Jeg betrakter Utlendingsnemnda som en menneskerettighetsorganisasjon.

Slik innledes Ny Tid sitt intervju 8. april med Terje Sjeggestad. Og dermed er lista lagt for resten av intervjuet. Jeg har forståelse for at journalisten her kan ha blitt så overrasket at det ble vanskelig å komme med relevante motspørsmål – for dette var for de fleste av oss en helt ny vinkling. En menneskerettighetsorganisasjon? UNE?

Han fortsetter med å si:
- UNE har et stort antall fagfolk med sterk kompetanse på menneskerettigheter. Du vil neppe finne så mange med slik kompetanse noe sted i Norge. Mange organisasjoner som uttaler seg om UNE og vår praksis har svært få, om noen, fagfolk med spesialkompetanse på menneskerettigheter.

Som eksempel skriver journalisten, uten å sitere Sjeggestad direkte, at han “mener UNE er bedre enn norske Amnesty på menneskerettigheter”.

Som engasjert enkeltmenneske med medlemskap i Amnesty finner jeg disse uttalelsene både svært oppsiktsvekkende – til de grader at det fortjener en analyse.

Hva er menneskerettigheter?

For å forstå begrepet “menneskerettsorganisasjon” må vi starte med “menneskerettigheter”. Dette er ikke klart og entydig definert, men en mulig definisjon er "grunnleggende rettigheter og friheter som individene har overfor statens myndigheter, og som følger av internasjonale overenskomster og praksis." (Njål Høstmælingen, "Internasjonale menneskerettigheter", Universitetsforlaget, 2003).

Som dokumentasjon av verdenssamfunnets felles forståelse av begrepet “menneskerettigheter” henvises det ofte til de følgende tre deler som til sammen utgjør en slags "menneskerettighetenes grunnlov":

1. Verdenserklæringen om menneskerettigheter, 10. desember 1948
Selv om Verdenserklæringen ikke er rettslig bindende for stater regnes den allikevel som en del av folkeretten (internasjonal rett) på grunn av sedvane og praksis.
http://www.menneskerettigheter.no/Artikler/10083.html

2. Konvensjon om Sivile rettigheter, 16. desember 1966
Ratifisert av 151 stater (av totalt 191 medlemsstater i FN) per november 2003.
http://www.menneskerettigheter.no/Artikler/10084.html

3. Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, 16. desember 1966
Ratifisert av 148 stater (av totalt 191 medlemsstater i FN) per november 2003.
http://www.menneskerettigheter.no/Artikler/10085.html

De to konvensjonene av 1966 utdyper de rettighetene som er definert i Verdenserklæringen og er rettslig bindende for de statene som har ratifisert dem.

I tillegg kommer en rekke spesialkonvensjoner vedtatt av FN for å verne rettighetene til grupper som har et særskilt behov for beskyttelse, som kvinner, barn, minoriteter og flyktninger.

Brudd på menneskerettighetene forekommer hele tiden. Men det at rettighetene er blitt formulert i internasjonale avtaler gjør det mulig å vite når brudd forekommer, og å rette kritikk mot de som er ansvarlige. På verdensbasis er det mange aktører som jobber med menneskerettigheter. Stater, mellomstatlige og ikke-statlige organisasjoner, og forsknings- og læreinstitusjoner m.fl. er alle med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen som jobber for å utvikle rettighetene og sørge for at de blir satt ut i livet.

Hva er en menneskerettighetsorganisasjon?

Det finnes ingen entydig definisjon på dette. I dagligtalen er det imidlertid klart at det vi mener med en menneskerettighetsorganisasjon er en ikke-statlig organisasjon (engelsk: Non-Governmental Organization / NGO) som jobber for å fremme menneskerettigheter. Det finnes mange av disse. Noen er store, generelle og internasjonale (som Amnesty International), andre er nasjonale og fokuserer på interessene til bestemte minoritetsgrupper (som for eksempel Norges Handikapforbund).

Det sentrale her er at begrepet menneskerettighetsorganisasjon i dagligtalen er forbeholdt ikke-statlige organisasjoner som har tatt på seg en rolle som samfunnets “vaktbikkje” i forhold til større eller mindre deler av Menneskerettighetene, forankret i de overnasjonale “menneskerettsgrunnlovene” som er referert ovenfor.

Disse organisasjonene er finansiert av frivillig betalt medlemskap,på interessene til bestemte minoritetsgrupper (ig (engelsk: Nonghet som i enkelte land (som Norge) kvalifiserer til finansielle tilskudd fra staten, basert på antall betalende medlemmer.

Engelske Wikipedia gir oversikten List of human rights organisations. Vi finner her, forståelig nok, ingen organisasjoner som minner om UNE.

Hva er UNE?

På sin nettside (www.une.no) definerer UNE sin oppgave slik:

Klageinstansen Utlendingsnemnda (UNE)

Utlendingsnemnda (UNE) er et domstolliknende forvaltningsorgan til behandling av klager over avslag gitt av førsteinstansen Utlendingsdirektoratet (UDI) etter utlendingsloven og statsborgerloven.

UNE er et politisk uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Justis- og politidepartementet (JD) fra 01.01.10.


Er UNE en menneskerettighetsorganisasjon?

UNE slår altså selv klart fast at de er et statlig forvaltningsorgan som har som oppgave å behandle klager på avslag gitt av Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er derfor i sannhet et underlig grep å

hevde at UNE er en menneskerettighetsorganisasjon.

For de fleste fremstår UNE-direktør Sjeggestads utsagn som et klassisk eksempel på Nytale, hvor man bruker et positivt ladet begrep for å beskrive noe helt annet. I Orwells kjente roman “1984” het det “Krig er fred” og “Frihet er trelldom” – mens det i Norge i 2011 heter “UNE er en menneskerettighetsorganisasjon”.

Jeg klarer ikke å konkludere med annet enn at UNE-direktørens utsagn er fundamentalt og grunnleggende og faktisk feil.

UNE har siden opprettelsen vært satt under massiv kritikk fra mange hold. I stedet for å forsøke å benytte denne kritikken konstruktivt, har direktøren på vegne av UNE ved enhver anledning tatt kraftig til motmæle, og kommet med til dels flerrende og tordnende tilsvar som i sin uproporsjonalitet fremstår som bort imot desperate. Eksemplene er mange, men følgende tilsvar på kritikk fra Venstres Olaf Thommesen for noen år siden er karakteristisk:
”Ærekrenkende populisme” http://www.dagbladet.no/kultur/2005/02/11/423068.html

I tillegg til å svare kritikere “så ørene flagrer” benyttes ofte en annen taktikk: Man sår tvil om sannhetsgehalt uten å dokumentere. Eksempel på dette ser vi nok en gang i det siste intervjuet med Ny Tid:

- Kan du først gi en kort oppsummering av Rostami-saken?

- Det er ikke tid for oppsummering. Men som vi sa da Ny Tid først omtalte saken, tar vi den på alvor ved å undersøke fakta i saken, blant annet gjennom vår ambassade i Teheran. Våre undersøkelser gir så langt indikasjoner på at enkelheter i framsatte påstander ikke har dekning i faktiske forhold.

Jeg tror det blir relativt bunnfryst et visst sted før en menneskerettighetsorganisasjon gir et slikt svar.

For oss som følger temaet tett nå inngir ikke svaret tillit. Tvert imot styrker det bildet av en organisasjon som har helt andre målsettinger enn å styrke individers menneskerettigheter. Og det styrker bildet av en organisasjon som svikter fullstendig i det som faktisk er deres tildelte oppgave: Å fungere som vaktbikkje overfor mulige feilvurderinger begått av UDI.

Derfor trengs det en opprydding.
Derfor trengs det en uavhengig kvalitetsrevisjon av UNE og resten av utlendingsforvaltningen.
Og det haster – før flere deporteres til mulig tortur og død.

Hege Anett Dahl
Innlegg: 1
Kommentarer: 16

Bort med hele bøtteballetten!!..............

Kommentar #1

Flott skrevet dette :-)....personlig mener jeg at UNE bør granskes i forhold til de saker som er feilbehandlet som Rahim-saken, siden kan de bare avvikle hele UNE for så å starte en særdomstol noe det er skrikende behov for. De tidligere ansatte hos UNE, hvor det kan påvises å ha gjort grove feil i saksbehandling, skulle bli fratatt løyve som jurister osv og være utestengt fra å ta seg jobb denne særdomstolen på livvstid, men fått tilbake løyvet sitt etter 5 år..muligens...dersom de ikke kom til å jobbe med saker som hadde alvorlig inngripen i folks liv.

Hege Anett Dahl
Innlegg: 1
Kommentarer: 16

Bort med hele bøtteballetten!!..............

Kommentar #2

Flott skrevet dette :-)....personlig mener jeg at UNE bør granskes i forhold til de saker som er feilbehandlet som Rahim-saken, siden kan de bare avvikle hele UNE for så å starte en særdomstol noe det er skrikende behov for. De tidligere ansatte hos UNE, hvor det kan påvises å ha gjort grove feil i saksbehandling, skulle bli fratatt løyve som jurister osv og være utestengt fra å ta seg jobb denne særdomstolen på livvstid, men fått tilbake løyvet sitt etter 5 år..muligens...dersom de ikke kom til å jobbe med saker som hadde alvorlig inngripen i folks liv.

Rune Berglund Steen
Innlegg: 72
Kommentarer: 63

Deutsche Demokratische Republik

Kommentar #3

Og DDR var i navnet den demokratisk halvdelen av det delte Tyskland...

Dette begynner bare å bli for dumt. Eller sagt på en annen måte: Det begynner å ligne The Office. Disse uttalelsene røper både manglende selvinnsikt og manglende ydmykhet, og reiser grunnleggende spørsmål om ledelsens skikkethet. Hadde Sjeggestad/UNE enda solgt papirprodukter, som David Brent/The Office - men det handler om menneskers grunnleggende trygghet, og da må kan kunne vente noe annet enn slikt vås.

Rune Berglund Steen
Innlegg: 72
Kommentarer: 63

Kommentar #4

Jeg vil legge til:

Tidligere i dag traff jeg en papirløs som i stor grad har levd på gata de siste årene. Jeg hadde håpt han hadde kommet seg videre, men her var han - klærne like slitne og skitne som alltid, og med poser fulle av tomflasker. Han var blid, men orket ikke snakke.

Han er fra Eritrea, og burde ifølge UNHCR hatt opphold/beskyttelse for lengst. Han har avslag fordi "menneskerettighetsorganisasjonen" UNE ikke følger FN. Jeg vet ikke om noen annen "menneskerettighetsorganisasjon" som så direkte produserer menneskelig elendighet.

L. H
Innlegg: 1
Kommentarer: 102

Tåkeprat

Kommentar #5

For meg virker det som UNE prøver å forsvare seg, bortforklare feilene sine og fraskrive seg ansvaret og mistenkeliggjøre kritikerne. Istedenfor innrømme feilgrepene, manipulerer de og forvirrer leserne til å tro at det er de andre som tar feil, ikke de selv.

De krenker menneskerettigheter over det lave sko og så kaller de seg for menneskerettighetsorganisasjon. Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser.

Evy Ellingvåg
Innlegg: 10
Kommentarer: 115

Storberget, hva kan du klare?

Kommentar #6

Det er mulig at Terje Sjeggestad har spilt en rolle for deg og dere, at det har vært fint å ha "en nyttig idiot" som fronter de mest uhyrlige saker med den samme arroganse.

I ditt fravær måtte Pål Lønseth ta rollen som frontsoldat, og repetere mantraene "likhet for loven" og "Sånn kan vi ikke ha det."

Men når direktøren i klagesaksorganet for utlendingssaker desavuerer kompetansen til menneskerettsorganisasjoner, samtidig som han forfremmer UNE til den mest kompetente menneskerettighetsorganisasjonen i landet, da begynner du for alvor å ha et problem, Storberget. Et lederproblem.

Dette skjer parallellt med at et forslag sendes til høring som innebærer at åremål skal utgå, og fast ansettelse foreslås for både direktør og nemndledere. Dèt er dårlig timing, det!

Har du fremdeles full tillit til en leder som i pressen kan uttale at "våre undersøkelser gir så langt indikasjoner på at enkeltheter i framsatte påstander ikke har dekning i faktiske forhold." En næranalyse av setningen gir på Norsk; "Noen juger her, og det er ikke vi!"

Dersom informasjon fra ambassaden i Tehran er informasjonen Sjeggestad fester full tillit til, regner jeg med at du spanderer flybillett til Tehran for Sjeggestad. Så kan han undersøke om det er tilstrekkelig informasjon som tilflyter en offentlig ambassade i et regime som Iran.

Signaler fra andre lands ambassader kan tyde på at det er svært viktig å holde seg noenlunde inne med styresmaktene i landet man har ambassader i - såpass at det ikke er lenge siden Mubarak ikke var så verst, og Ben Ali var til å leve med.

Jeg vil tro at det ikke er fritt fram for den norske ambassade i Tehran å hente informasjon fra iransk undergrunnsbevegelse, eller å få verifisert denne. Men vi har en menneskerettsaktivist og forsvarsadvokat fra Iran i Norge - Mohammad Mostafei. For ham er saken uforståelig.

For Sjeggestad er saken forståelig.

Er den forståelig og tålelig for deg, Storberget? Det er deg vi har valgt....det er du som har ansvaret her.

Frøydis Skaug-Andersen
Innlegg:
Kommentarer: 5

Menneskerettighetsorganisasjonen UNE?

Kommentar #7

Den vaktbikkja til UDI er jammen blitt tam, nå gjør den til og med sirkusnummere for å få oppmerksomhet, så vi som er engasjerte skal hisse oss opp over hva han sier i media– istedet for å holde konsentrasjonen på hva UNE faktisk holder på med.

Alvorlig talt, jeg samtykker med Egil Opsahl: Jeg klarer ikke å konkludere med annet enn at UNE-direktørens utsagn er fundamentalt og grunnleggende og faktisk feil. Det trengs en uavhengig kvalitetsrevisjon av UNE og resten av utlendingsforvaltningen. 
Og det haster – før flere deporteres til mulig tortur og død.

Tusen takk Egil for nok et godt innlegg!

Jon-Øivind Storaker
Innlegg: 9
Kommentarer: 220

Kvalitetsarbeid

Kommentar #8
Egil Opsahl – gå til den siterte teksten.

Derfor trengs det en uavhengig kvalitetsrevisjon av UNE og resten av utlendingsforvaltningen.

I arbeid med kvaletlitetsstyring eksisterer det en klassiker kalt Kvalitetshjulet. Det er en sirkel delt i fire like sektorer på 90 grader. Sektorene kalles P (plan), D (Do), C (Check) og A (Act) og tegnes i nevnte rekkefølge. I kvalitetsarbeidet tenker man seg kvalitetshjulet snurrende rundt i en kontinuerlig vedvarende og repeterende prosess. Man starter med å planlegge arbeidet, som kan være pølsefabrikasjon, vedlikehold av T-banevogner eller vurdering av asylsøkere.

Før hjulet settes i gang skaffer virksomheten seg nødvendig informasjon, oversikt over aktuelt lovverk, undersøker kundeønsker, definerer kvalitetskriterier, utarbeider kvalitetsmål.

Plan: Virksomheten tilegner seg kompetanse, utstyr, lokaler og utarbeider instrukser.

Do: Det planlagte arbeidet utføres

Check: Med jevne mellomrom kontrolleres arbeidet opp mot de kvalitetskriteriene som er definert i fase Plan (P).

Act: Hvis avvik er avdekket under fase Check må kvalitetskriterier og kvalitetsmål vurderes og arbeidet var godt nok planlagt, hva som eventuelt manglet. Ny runde i kvalitetshjulet initieres.

Plan: Virksomheten tilegner seg... o.s.v.

Dette hjulet kalles for et PDCA-hjul og er grunnleggende i alt kvalitetsarbeid, uavhengig av bransje.

I UNE kan det se ut som om A ikke står for Act, men for arroganse. Fortsatt er det intet som tyder på at UNE tar inn over seg at graverende feil er begått flere ganger. Det er grunn til å frykte at disse feilene har ført til tortur og dødsfall. I øyeblikket sitter en person (Rahim Rostami) fengslet i Iran etter utsendelse som følge av uforståelige avslag først i UDI, så i UNE. Det er grunn til alvorlig bekymring for denne unge mannens liv.

Det finnes produksjonsvirksomheter som ikke er opptatt av kundenes behov, der kundeklager blir møtt med nedlatende kommentarer og liten endringsvilje. De overlever gjerne en stund, men går nedenom til slutt. Dette er gjerne bedrifter som har hatt et langvarig behagelig og uforstyrret monopol og som ikke har oppdaget at det er dukket opp konkurrenter.

Det er vel en umulig tanke at en konkurrerende etat skulle vokse fram ved siden av UNE. Men det er slett ikke umulig at noen konkurrerende tanker etterhvert begynner å vokse fram blant folk flest og blant politikerne. Det er ikke umulig å tenke seg at den forslitte ideen om UNE som allvitende og ufeilbarlig, gjentatt til det kjedsommelige av UNE-direktør Terje Sjeggestad, ikke sjelden med brysk belæring av "ulydige" politikere og borgere, vil få konkurranse fra en ny idé: En åpen rettsinstans med offentlige beslutninger, meddommere og publikum våkent tilstede.

I en slik rettsinstans vil sannsynligvis PDCA-hjulet snurre og gå med publikum deltakende i Check-fasen og etaten selv i proaktiv utøvelse av Act.

Jana Sabaratnam
Innlegg:
Kommentarer: 3

Utlendingsnemnda, menneskerettighetsorganisasjon eller mafia?

Kommentar #9

Terje Sjeggestad har tidligere avvist egne medlemmers kritikk av nemnda, - som Kåre Lode og Terje Einarsen - og brukt ord som "ukollegialt" av dem å kritisere nemnda. Sjeggestad kan ikke forvente kollegial oppførsel,- medlemmene har vel både rett og plikt til å si ifra om noe er galt? Nylig gikk biskop Midttømme, tidligere nemndmedlem, ut og sa hun følte hun hadde skrevet ut dødsdommer. Disse medlemmenes synspunkter gjaldt nettopp at nemnda bryter menneskerettighetene, at kvaliteten på saksbehandlingen ikke er god nok når vedtak blir fattet uten at sakene er tilstrekkelig utredet og at nemnda fraskriver seg ansvar.

Det er mafiaorganisasjoner som forventer medlemmene sine ikke å avsløre ulovlige handlinger i organisasjonen, - i motsetning til i en menneskerettighetsorganisasjon. Som en gudfar slakter Sjeggestad de som er mot han, eller som bryter ut av organisasjonen. Listen blir lengre og lengre; Olaf Thommessen, Ågot Valle, Kåre Lode, Terje Einarsen, Vigdis Vevstad, Ingeborg Midttømme...

Vi kan dra flere paralleller mellom Utlendingsnemnda og en mafiaorganisasjon heller enn en menneskerettighetsorganisasjon. Det er mer passende at Sjeggestad omtaler seg selv som om han var gudfaren for mafiaen Utlendingsnemnda heller enn at han hevder å lede en menneskerettighetsorganisasjon.

Egil Opsahl
Innlegg: 6
Kommentarer: 65

Er det Sjeggestad vi skal fokusere på?

Kommentar #10

Debatter om UNE og UDI har veldig lett for å fokuseres inn mot UNEs direktør Terje Sjeggestad. Dette har nok flere årsaker. En årsak er nok at UDI-direktør Ida Børresen holder en langt lavere profil, og dermed er langt mindre i skuddlinja, selv om det er hennes etat som i første instans gjør de feilgrepene UNE ikke evner å rette opp; UNE er som kjent UDIs ankeinstans.

Jeg er selv ikke spesielt glad i for mye personfokus, selv om jeg må innrømme å selv ha bidratt ved det i denne spalte tidligere, for eksempel da jeg dro parallellen mellom Sjeggestad og Titanics kaptein - illustrert av med et manipulert bilde.

Men la oss nå ikke miste av syne at det største paradokset i denne situasjonen ikke er at Sjeggestad er den han er og sitter der han sitter. Det er nå engang ikke ham selv som har ansatt seg til jobben.

Det store paradokset er at det sitter noen og ser på dette og lar det fortsette - uten å gripe inn.

UNE er underlagt Justis- og Politidepartementet. Det må derfor være herrene Lønseth og Storberget vår UNE-direktør Sjeggestad rapporterer til. Og dermed deres ansvar å gripe inn med korrigerende tiltak dersom de mener at han utøver sitt embete på en måte landet ikke er tjent med.

Men reagerer de? I saken med Rahim Rostami skal Lønset ha gått så "langt" som å be UNE om en redegjørelse. Intens twitring til ulike etater siste uker har foreløpig gitt som eneste respons (fra UDI, for noen dager siden) at man "har bedt UNE undersøke saken. UNE opplyser at de er i kontinuerlig kontakt med den norske ambassaden i Iran."

Jeg har rett nok min mastergrad i noe helt annet enn statsvitenskap, men jeg må innrømme at jeg klør meg en smule i hodet av det svaret. Ligger det virkelig innenfor UNE sitt mandat å jobbe inn mot våre ambassader i en slik situasjon? Jeg trodde det var i UD våre utenriksdiplomater sitter, og at ambassadene dessuten er underlagt UD? Hvorfor i alle dager er det da UNE som jobber ut mot ambassaden? Og hva med UD - har de startet påskeferien allerede?

Jeg er ikke beroliget.

Liv Hannestad
Innlegg:
Kommentarer: 54

Tragisk

Kommentar #11
Egil Opsahl – gå til den siterte teksten.

Jeg har rett nok min mastergrad i noe helt annet enn statsvitenskap, men jeg må innrømme at jeg klør meg en smule i hodet av det svaret. Ligger det virkelig innenfor UNE sitt mandat å jobbe inn mot våre ambassader i en slik situasjon? Jeg trodde det var i UD våre utenriksdiplomater sitter, og at ambassadene dessuten er underlagt UD? Hvorfor i alle dager er det da UNE som jobber ut mot ambassaden?

I Irans mest beryktede torturfengsel sitter 19 år gamle Rahim Rostami. 19-åringen ble sendt ut til tross for at han ifølge iranske rettspapirer, oversatt av norsk politi, er dømt til døden i hjembyen i det vestlige Iran. Utlendingsnemnda (UNE) mente nemlig at dommen ikke var ekte.

Nemndlederen i UNE alene forfattet utsendelsesbrevet til Rahim Rostami. Det er tragisk å lese UNEs manglende kunnskaper og manglende vilje til å kvalitetssikre sine avgjørelser når de i utvisningsvedtaket fra 5. juli 2010 uttaler: ”UNE bemerker videre at jf. tilgjengelig landkunnskap utsteder ikke iranske domstoler dødsdom in absentia.”

Les mer om FN-dokument som tilbakeviser denne påstanden her.

Det er viktig å påpeke hva UNE har gjort feil i denne saken. Det er viktig å ha fokus rettet mot våre myndigheter, slik at de gjør hva de kan for å hjelpe Rahim Rostami nå, og at de for framtiden ikke begår den samme feilen.

Hva gjør justisdepartementet og Storberget i denne saken nå? UDI opplyser at justisdepartementet har bedt UNE undersøke saken! UNE opplyser at de er i kontinuerlig kontakt med den norske ambassaden i Iran. Hva gjør vår utenriksminister. Er dette UNE's oppgave?

Jeg har sendt en e-mail til bl.a. statsministeren hvor jeg uttrykker min bekymring for denne saken. Jeg har fått svar fra statsministerens kontor hvor de skriver: "Det står i utlendingsloven at verken Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) i enkeltsaker kan instrueres om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller utfall. Det betyr at verken statsminister eller regjeringen kan gripe inn i saken, og følgelig er det vanskelig for meg å kommentere den."

Norske myndigheter arresterte Rahim Rostami 8. februar 2011 og eskorterte han til Iran dagen etter. De overleverte gutten til iranske myndigheter. Han har blitt utlevert til det beryktede Evin fengselet og mulig dødsdom. Ingen har hørt fra Rahim Rostami siden 19. mars. Det haster for denne gutten.

Her driver statsminister, justisminister, UDI og UNE med reneste Norgesmesteskapet i ansvarsfraskriving. Og jeg spør: Hvor er utenriksdepartementet og utenriksministeren? Hvor er våre diplomater?

Dette er tragisk!

Jon-Øivind Storaker
Innlegg: 9
Kommentarer: 220

Ballen, ikke mannen, men..

Kommentar #12
Egil Opsahl – gå til den siterte teksten.

Er det Sjeggestad vi skal fokusere på?

I en debatt er det alltid lurt å spørre seg: Hvor vil jeg med dette? Hva ønsker jeg å oppnå.

I denne debatten ønsker vi å få satt søkelyset på UNEs mørkelagte verden. Alle saker er unndratt offentlighet, innsyn oppnås bare når asylsøkeren selv åpner for dette. UNE har riktignok en praksisbase som enhver kan søke i. Problemet med denne praksisbasen er de forbehold UNE selv nevner i forbindelse med databasen:

Praksisbasen er ikke ment å gi et representativt bilde av UNEs praksis i statistisk forstand. Basen inneholder et utvalg av sammendrag av avgjørelser i enkeltsaker. Disse gir ikke til sammen noe dekkende bilde av hvor mange avgjørelser som er truffet, for eksempel for klagere fra ett land, innen hver sakstype, eller hvor mange klager som er tatt til følge eller ikke for hver sakstype. Praksisbasen kan altså ikke brukes til statistiske formål, ettersom ikke alle UNEs avgjørelser legges inn.

Så basen bringer ikke det lys over feltet som kunne vært nyttig for å ettergå UNEs arbeid. Regjeringspolitikere bidrar ikke til belysningen, de er "såre fornøyde" med UNEs arbeid og ferdig med det. Stortingspolitikere går også sjelden ut og kritiserer UNE. Skjer det, besvares kritikken med harde motangrep, der kritikeren blir sittende igjen som bløthjertet og inkompetent.

Eksponenten for denne medieprofilen er en eneste person: Direktøren. Ingen andre uttaler seg om UNE. Tør ikke andre, f.eks. Statsministeren? Eller er de bekvemme med denne framgangsmåten: Belastningene tas av UNE v/direktør?

Siden forholdet en gang er blitt slik: I media er UNE = Direktør, må kritikk av UNE nødvendigvis bli kritikk mot direktøren direkte. Ingen av oss kjenner ham personlig, tror jeg. Det er hans måte å oppfylle sin rolle vi kritiserer.

Nils Svendsen
Innlegg:
Kommentarer: 76

Kommentar #13

Hmm, visste ikke at nyemeninger.no hadde et eget ufo-forum. Her flagrer konspirasjonsteoriene over en lav sko...

Egil Opsahl
Innlegg: 6
Kommentarer: 65

Hei Nils

Kommentar #14
Nils Svendsen – gå til den siterte teksten.

Her flagrer konspirasjonsteoriene over en lav sko...

Du må nok være litt mer konkret på hva det er du reagerer på, dersom du ønsker svar.

På den måten kan vi gi deg med mer av bakgrunnsinformasjonen som ligger til grunn for det som er skrevet her - men det fordrer nok en litt større innsats fra din side enn å bare stikke innom og himle med øynene.

Bjørn K
Innlegg:
Kommentarer: 8

Statlige organisasjoner kan også være menneskerettighetsorganisasjoner

Kommentar #15

Du tar feil på mange punkter, Egil Opsahl.

For det første ser du til å tro at bare ikke-statlige organisasjoner kan være menneskerettighetsorganisasjoner. Det er en snever og selvmotsigende tolkning. Senter for menneskerettigheter og UNHCR, ja, faktisk hele FN-systemet er bevis på at menneskerettighetsorganisasjoner også kan være statlige eller mellom-statlige. Det betyr selvfølgelig på ingen måte at ikke NGO'ene ikke spiller en viktig rolle, men at de skal ha monopol på denne betegnelsen finner jeg å være et underlig utsagn.

UNE følger, respekterer og håndhever menneskerettighetskonvensjonene og jobben går ut på å forsøke å hindre at mennesker blir sendt til en forfølgelsessituasjon. Selv om UNE gir mange avslag, så er avslagene også med på å styrke asylinstituttet, fordi det da blir plass til de som faktisk trenger beskyttelse og ikke de som f.eks. bare er økonomiske migranter.

Du skriver "I tillegg til å svare kritikere “så ørene flagrer” benyttes ofte en annen taktikk: Man sår tvil om sannhetsgehalt uten å dokumentere". Du har tydeligvis ikke tenkt over det faktum at UNE er bundet av en streng taushetsplikt i enkeltsaker, og faktisk ikke har mulighet til å begrunne detaljert hvorfor en asylsøker ikke er troverdig? Og selv om man ikke var bundet av en slik taushetsplikt, hvor redelig og rettferdig ville det vært å bedrive saksbehandling i media?

Du, og alle andre må snart forstå at selv om en asylsøker forteller en historie til en avis så er dette ikke hele bildet i saken, og ikke nødvendigvis sannheten. Asylsøkere har sterke insentiver til å pynte litt på sin egen historie når en journalist ringer. Staten sitter ofte på en lang rekke andre opplysninger, noen fra asylsøkeren selv og noen fra andre kilder, som tilsier en annen vurdering. Det kan kanskje virke arrogant, men man kan bare ikke gå ut med alt dette i all offentlighet. Så hvorfor ikke overlate til fagfolkene, som ser hele bildet, å avgjøre enkeltsakene?

Til dere som etterlyser en gjennomgang av UNEs saksbehandlingrutiner: Dette har vært gjort mange ganger ved flere forskjellige utvalg. Alle har kommet til at saksbehandlingen holder en høy faglig kvalitet. Det er ikke slik at noen forvaltningsorganer eller domstoler er ufeilbarlige - det er jo snakk om mennesker alle steder. Men utlendingsforvaltningen sett under ett har faktisk en svært grundig gjennom av alle saker. Før noen sendes ut av landet har saken vært igjennom flere personer i både politiet, UDI og UNE, som hver for seg vurderer saken i sitt eget lys og kommer til samme konklusjon.

Bjørg Irene Karlsen
Innlegg: 8
Kommentarer: 30

UNE OG Skjeggestad er IKKE en menneskerettighetsorganisasjon!

Kommentar #16

Takk til artikkelforfatteren for en klar og grei avgrensnig av hva en Menneskerettighetsorganisasjon er.

Det forundrer meg ikke at SKjeggestad føyer enda en "galskap" til sin portefølje!

Den mannen har hatt for vane igjennom mer enn 20 år som en TOPP-byråkrat innen innvandringsfeltet å tro seg og uttale seg som om hans vurderinger er suverene og over vanlige andre menneskers oppfatninger!Han alene har kunnskapen i hans egne øyne!

Dette burde da være nok til å la han gå ned fra taburetten!

Vet han ikke bedre! Neppe.

Men han prøver å kvantifisere at faglighet i mengder = en menneskerettighetsorganisajon.

Han snakker ikke om at han og hans organisasjon er underlagt statlige politiske målsetninger som ofte krysser med menneskerettighetene. Når han i andre intervjuer føler seg forpliktet til å ta "Innvandringspolitiske hensyn"- så er han selvsagt forvaltningsorgan, slik han etter sine egne statutter er.

Han velger også å være forvaltningsorgan på en måte som fører til færrest mulige oppholdstillatelser. Han tar innvandringspolitiske hensyn KUN i negativ lei av asylsøkernes interesser.

DET ER PÅ TIDE AT UNE og UDI BLIR GJENSTAND for REVISJON.

Bjørn K
Innlegg:
Kommentarer: 8

Statlige organisasjoner kan også være menneskerettighetsorganisasjoner

Kommentar #17

Bjørg Irene Karlsen: Hvorfor gjøre dette til en personlig feide om Terje Sjeggestad? Han er bare èn person i et system, og det er ikke han som har bestemt hvordan loven og UNE skal fungere.

UDI og UNE er, som alle andre etater i Norge, gjenstand for revisjon hvert eneste år.

Bjørg Irene Karlsen
Innlegg: 8
Kommentarer: 30

Hvorfor gjøre dette til en personlig strid om Skjeggestad?

Kommentar #18

Det har du kanskje rett i at det ikke bør bli. Men nå er det slik at han var ekspedisjonssjef i Justisdepartementet da forslaget og systemet med UNE ble fremmet, så selv om han ikke hadde ansvar for det politiske vedtaket i Stortinget, så var han selv øverste byråkrat som kom med forslag til den politiske ledelse på hvordan systemet skulle være og da også at det ikke skulle være mulighet med politisk overprøvelse av vedtak i UNE.

Som øverste byråkrat i Justisdepartementet ( som hadde jobbet fram forslaget) søkte han så på stillingen som øverste leder av UNE. Og fikk jobben. Jeg skal mene at han veldig godt var med på å forme sin egen stilling.

Hans måte å møte kritikk på har ikke endret seg fra den tiden han var Ekspedisjonssjef.

Han fremstår arrogant og som en person som vet bedre enn andre . Dette kan han kritiseres for.

Når han nå prøver å fremstå som at UNE er en menneskerettighetsorganisasjon, så er han ingen hvemsomhelst i systemet. Han er arkitekten bak UNE, han vet hva statuttene sier, han vet godt at han styres av politiske føringer, mer enn av menneskerettigheter. Derfor kan man kritisere han som person, fordi han faktisk prøver å "forføre" opinionen med ordbruken han bruker!

Wilfred Hildonen
Innlegg: 10
Kommentarer: 86

En menneskerettighetsorganisasjon som følger regjeringen?

Kommentar #19

@Bjørn K; det er nok mulig at du har rett i at FN er en mellomstatlig organisasjon og dermed også de instansene som ligger under FN som jobber med menneskerettigheter, men det første og beste kjennetegnet på en menneskerettighetsorganisasjon er vel ikke en som er satt til å følge regjeringens rammer for sitt arbeide, noe jeg mener at man fra UNEs hold hevder at man gjør? De er ikke satt til annet enn å følge opp vedtak, forsvarer de seg med og hvis det ønskes en endret asylpolitikk, må denne endringen komme fra politisk hold og ikke fra UNE. Dette er i og for seg en korrekt holdning - men spørsmålet er om det er en bra rettesnor for en menneskerettighetsorganisasjon?

Når det gjelder at asylsøkere pynter på eller dramatiserer sin situasjon, så tror jeg også at så kan skje, men deretter må vi stille oss spørsmålet hva som kan skje hvis en myndighet eller myndighetspersoner som er satt til å behandle vedkommendes situasjon, har slike holdninger som et grunnleggende utgangspunkt? Det vil si at man utgår i fra at personene man har med å gjøre, lyver. Vil dette kunne påvirke de sluttsatsene man trekker?

Det er naturligvis en uhyre vanskelig situasjon, men vi skal ikke glemme at våre holdninger påvirker resultatene vi kommer frem til og at den etterstrebede objektiviteten derfor ofte er illusorisk. Derfor er det viktig at man forholder seg kritisk til en slik instans som UNE. Det ville naturligvis også være ønskelig med en smule selvkritikk og det må innrømmes at denne Sjeggestad ikke synes å beherske dette så bra. Han påminner meg om en av mine første formenn som formanet meg om aldri å innrømme at jeg gjorde feil!

Uansett tror jeg nok både UNE og vi andre gjør vel i å innse at UNE ikke er en menneskerettihetsorganisasjon men et forvaltningsorgan som har med menneskerettigheter å gjøre, men deri ligger det en viss forskjell. La oss ikke blande begreper og forholde oss til fakta.

Del dette innlegget: