Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Nasir Ahmed
Innlegg: 11
Kommentarer:

Respektløst av FRP II

- 5283 visninger Innlegg

Det gjør meg vondt å se at en rikspolitiker som Amundsen ikke forstår hvordan hans uttalelser minsker arbeidsmulighetene til en gruppe unge og dyktige mennesker som i dag har landets høyeste gjennomføringsgrad på norske høyskoler og universiteter.

Jeg applauderer Per Willy Amundsen (Frp) for at han i sitt svar til mitt innlegg (Dagsavisen, 27.05.) igjen beviser hvor dyktig han er til å svartmale innvandrergrupper. Jeg forventet at Amundsen og hans parti denne gangen for alvor skulle vise sine løsninger på utfordringene som Brochmannutvalget påpeker. Men igjen er jeg skuffet.

Det som er mest skuffende i Amundsens innlegg, er at han velger å ikke erkjenne min foreldregenerasjons innsats opp gjennom årene. Det er å ikke vise respekt overfor dem.

Det gjør meg vondt å se at en rikspolitiker som Amundsen ikke forstår hvordan hans uttalelser minsker arbeidsmulighetene til en gruppe unge og dyktige mennesker som i dag har landets høyeste gjennomføringsgrad på norske høyskoler og universiteter.

Jeg er enig med Amundsen i at tallene neppe lyver, men hans argumenter er ikke faktabaserte når han beskylder både meg og Arbeiderpartiet for å ikke ta Brochmannutvalgets funn på alvor. I motsetning til Frps forsøk på å danne et skremselsbilde av situasjonen, kan Arbeiderpartiet stolt vise til løsninger, som blant annet: gratis kjernetid i barnehagen, avskaffelse av kontantstøtte og forsterket voksenopplæring. Disse tiltakene er med på å fremme aktivitet og inkludering, framfor segregering.

Jeg kan erkjenne at arbeidsdeltakelsen blant enkelte fra de muslimske landene er lav, men framfor å beklage deres kultur og religion er jeg villig til å utforske de underliggende årsakene nærmere. De fleste som kommer fra landene det er snakk om, har flyktet fra noe ondt, og de lider både psykisk og fysisk. Men så er det også mange dyktige og overkvalifiserte nykommere til landet, som blir nødt til å stå bak en kasse i en butikk. De fleste av dem blir offer for fordommer som finnes i enkelte samfunnskretser. Uttalelser som Amundsen står ansvarlig for, gjør ikke situasjonen bedre.

Til slutt vil jeg påpeke at Arbeiderpartiets innsats til å forsterke fellesskapet ikke er en trussel mot velferdsstaten. Det er unødvendige skattelettelser og kapitalistisk ideologi som faktisk utgjør den reelle trusselen.

Jeg oppfordrer Amundsen til å verdsette det nye mangfoldige samfunnet, framfor å neglisjere de nyankomnes identitet.

Publisert på Dagsavisens debattsider lørdag 4. juni

frode klettum
Innlegg: 12
Kommentarer: 918

Bør all forskning være politisk styrt?

Kommentar #1
Nasir Ahmed – gå til den siterte teksten.

Det er unødvendige skattelettelser og kapitalistisk ideologi som faktisk utgjør den reelle trusselen.

Jeg tror ikke Nasir Ahmed vinner særlig stor sympati blant selvstendig tenkende mennesker ved å latterliggjøre og håne Frps Per Willy Amundsen. Hvorvidt det er en årsakssammenheng mellom den muslimske tro og arbeidsdeltakelse er det umulig å fastslå vitenskapelig ut fra Brochmannutvalgets materialet; til det er mulige årsaksfaktorer for mange og sammensatte. Derimot er det mulig å fryse/eliminere uønskede årsaksfaktorer for dermed å verifisere hypotesen om en mulig forbindelse mellom religion og arbeid.

Max Weber (1864-1920) brukte store deler av sitt liv på å studere den virkning kristendommen, islam, konfusianismen og buddismen hadde på utviklingen av kapitalismen. Han greide ikke å bevise vitenskapelig at det var en årsakssammenheng mellom utviklingen av protestantismen og moderne kapitalisme, men hans teorier har stor anerkjennelse også blant dagens sosiologer. I boken The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1904) skriver han om Martin Luthers (1483-1546) formaninger om å gjøre våre sekulære plikter for å tjene gud. Læren konsentrerte seg om nøysomhet, disiplin og hardt arbeid. Frelsesplanen: det å være den utvalgte av gud var også en viktig motivasjonsfaktor for mange protestanter til å være flittige og arbeidsomme.

I følge Human Development Index 2010 (side 14-17) kommer Pakistan, Afghanistan og Somalia langt ned på listen, men ellers ligger muslimske land hovedsakelig i midtsjiktet. Derimot er de 10 beste landene protestantiske og Japan (konfusianismen) ligger på en 11. plass.

En del tradisjonelle kjønnsforskere reagerte på sosiolog Harald Eias tv-programmer om at kjønnsforskjeller ikke bare skyldes miljøpåvirkninger, men også kan være biologisk/genetisk bestemt. Aksepteres hans resultater, vil dette kunne forsinke det politiske arbeidet om rask gjennomføringen av full likestilling mellom kvinner og menn.

En eventuell konstatering av at arbeidskraft fra muslimske land er mindre pålitelige enn fra Vest-Europa, vil kunne vanskeliggjøre integreringen av ikke-vestlige innvandrere. Men jeg mener det er galt å feie under et teppe objektive vitenskapelige fakta eller forhindre at det forskes på sammenhenger hvor resultatene kan bli politisk uønskede. At arbeidsgivere og rasister kan misbruke forskningsresultater, bør ikke forhindre at det utføres forskning på området. Hvis det virkelig skulle vise seg å være en årsakssammenheng mellom arbeidsinnsats og den islamske tro, så kan dette også styrke behovet for ulike integreringstiltak, som opplæring i norsk kultur og språk, noe som i sin tur vil tjene innvandrerne selv.

Jon Johansen
Innlegg: 9
Kommentarer: 152

SELVSTENDIG TENKENDE MENNESKER ?

Kommentar #2

"Jeg tror ikke Nasir Ahmed vinner særlig stor sympati blant selvstendig tenkende mennesker ved å latterliggjøre og håne Frps Per Willy Amundsen."

Jeg vet ikke hvem Frode Klettum sikter til når han hevder at selvstendig tenkende mennesker ikke sympatiserer med Nasir Ahmed etter hans uttalelser om Per Willy Amundsen.

Nå er det vel ikke slik at alle som mener og hevder det samme som Klettum hører til de selvstendig tenkende menneskene i samfunnet, mens andre da må høre til en mindreverdig kategori. Dette er i seg selv en temmelig arrogant måte å klassifisere mennesker på. Og selvsagt ikke riktig.

Forskning er nødvendig og viktig og det kan selvsagt være interessant å finne korrelasjoner mellom ulike kulturer og arbeidsvilje/arbeidsevne/arbeidsforutsetninger. Det forutsetter imidlertid at man har et definert mål med slik forskning.

Forskningsresultater kan benyttes til konstruktiv forbedringsinnsats eller misbrukes i politisk øyemed.

Det burde i så måte være interessant å vite hvorfor Amundsen er så opptatt av nettopp denne forskningen. Er det for å oppgradere innsatsen i integreringsarbeidet, eller for å mobilisere en negativ holdning til enkelte innvandrergrupper.

Latterliggjøring i politisk polemikk er ingen ønskelig debattform. Det er jeg enig i. Likevel er vel ikke Nasir Ahmed alene om det. Frp har i utstrakt grad benyttet uverdige karakteristikker av politiske motdebatanter opp gjennom årene. De har fått sympati fra sine velgere, men kanskje ikke fra andre. Det samme gjelder sannsynligvis også for Nasir Ahmed.

Men igjen, kategorisering av hvem som er"selvstendig tenkende mennesker" er subjektivt, arrogant og høyst tvilsomt.

frode klettum
Innlegg: 12
Kommentarer: 918

Hvor er Nasir Ahmeds kunnskap

Kommentar #3
Jon Johansen – gå til den siterte teksten.

Jeg vet ikke hvem Frode Klettum sikter til når han hevder at selvstendig tenkende mennesker ikke sympatiserer med Nasir Ahmed etter hans uttalelser om Per Willy Amundsen.

Min uttalelse om ”selvstendige tenkende mennesker” knytter seg kun til Nasir Ahmeds overlegne og arrogante måte å behandle sin politiske motstander på – ikke til selve innholdet i innlegget.

Per Willy Amundsen antyder at det kan være en årsakssammenheng mellom den islamske kulturen og arbeidsdeltakelse. Ahmed kommer ikke med ett eneste argument som avkrefter at det kan være en slik kobling annet enn å skrive at ”… uttalelsen om at religiøs tilhørighet påvirker arbeidsmoralen negativt, er uten tvil kunnskapsløs. Men også humoristisk”, se Respektløst fra Frp - Nye meninger. Riktig nok nevner han i dette innlegget at mange av innvandrerne flykter fra forhold hvor de lider både psykisk og fysisk, men dette gjelder også mange ikke-vestlige flyktninger fra land med en annen tro enn islam. Felles for de fleste av dem er at de kommer fra tradisjonelle og autoritære samfunn, hvor enkeltindividers spillerom for uavhengig rasjonell tenkning er dårligere enn i demokratiske land i Vesten.

Vest-Europa bestod før kapitalismen og industrialiseringen av tradisjonelle samfunn og undertrykkende føydalherrer. Protestantismen kan ha gitt større grobunn for rasjonell tenkning, utilitarisme og sekularisme. Religioner som islam og buddhisme legger større vekt på utvikling av åndelige og geistlige verdier framfor verdslige goder. Det kan derfor ikke ses helt bort i fra at religiøs tro kan være med på påvirke arbeidsmotivasjonen.

Jeg registrerer at Ahmed mener kapitalismen er den reelle trusselen. Men ikke-vestlige innvandrere som legger stor vekt på åndelige verdier, har likevel et ganske stort behov for å nyte godt av kapitalismens frukter (velferdsstatens ytelser). Arbeiderpartiets motto er slående: ”Arbeid gir velferd”.

Del dette innlegget: